Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Jeho Blaženosť Youssef Absi.

Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Youssef Absi

Slovensko navštívi melchitský gréckokatolícky patriarcha Youssef Absi

Na pozvanie prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ dnes na Slovensko pricestuje na sedemdňovú návštevu Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie.

V piatok 2. augusta, sa patriarcha Youssef Absi v sprievode s metropolitom Jánom Babjkakom SJ stretne so štátnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky a navštívi aj Apoštolskú nunciatúru na Slovensku. Počas víkendu bude účastný na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej, ktorá vyvrcholí v nedeľu 4. augusta slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, na ktorej bude patriarcha slávnostným kazateľom.

Návšteva patriarchu na Slovensku bude pokračovať v pondelok 5. augusta v Prešove, sídle Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi, kde sa stretne s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy a na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove bude Jeho Blaženosti slávnostne odovzdaná zlatá medaila Prešovskej univerzity.

 

Jeho Blaženosť Youssef Absi bol zvolený za patriarchu 21. júna 2017, mesiac po tom ako Svätý Otec František prijal rezignáciu Gregora III. Lahama, ktorý Slovensko navštívil viackrát. Pre patriarchu Absiho bude táto návšteva Slovenska prvou od jeho zvolenia.
Melchitská gréckokatolícka cirkev je súčasťou Katolíckej cirkvi a patrí medzi 23 východných  katolíckych cirkví, podobne ako aj Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris. Počtom veriacich (cca. 1,6 milióna) je štvrtou najväčšou východnou cirkvou a spomedzi cirkví pochádzajúcich z byzantskej tradície je po Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (cca. 4,5 milióna veriacich) druhou najväčšou. Sídlo patriarchátu je v Damasku v Sýrii. Samotní melchiti vravia, že ich kresťanský pôvod je v apoštolských časoch, čo potvrdzujú slovami sv. Lukáša, ktorý v Skutkoch apoštolských píše, že v Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi (Sk 11, 26). Faktom je, že Melchitská gréckokatolícka cirkev vznikla vyčlenením z Gréckeho ortodoxného patriarchátu v Antiochii v roku 1729, kedy bol Cyril VI. uznaný Svätým Otcom za katolíckeho patriarchu Antiochie.

Jeho Blaženosť  Youssef Absi je okre iného aj duchovným protektorom Vojenského špitálneho rytierskeho rádu sv. Lazara z Jeruzalemu.

Historické výročia a púte

V dňoch 4. až 7. júla 2019 sa delegácia Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu  Veľkopriorát Slovensko zúčastnila  púte a Dní dobrej vôle na Velehrade aj pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a menovania prvého Veľkomoravského biskupa Slovenov sv. Metoda, tiež 200 rokov vymenovania Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupom a 30 rokov svätorečenia Anežky Českej.

Dňa 8.7.2019 sa naša delegácia zúčastnila každoročnej Mariánskej púte v Levoči kde slávnostnú sv.  omšu celebroval poľský kardinál Stanislaw Rylko emeritný predseda Pápežskej rady pre laikov vo Vatikáne a arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore  v Ríme.

 

Anton Fabián  v svojom diele “ Vydarený život“ popísal pokrok a rozvoj v prvom rade náboženský , ale aj spoločenský Slovenov – Slovákov  takto  :

cit:“Stačí porovnať pohanský svet s kresťanským , aby sme na rozdieloch zistili prínos Cyrila a Metoda.

Po prvé: dôstojnosť človeka -úcta k ľudskej osobe. V pohanstve existovali otroci, človek bol vecou.Kresťanstvo prichádza s myšlienkou , že každý človek je stvorený na obraz Boží, preto má dôstojnosť, je hoden úcty, bez ohľadu na to, v akom postavení sa nachádza.

Po druhé: v pohanských -barbarských kmeňoch platil zákon krvnej pomsty.Kresťanstvo povzbudzuje k odpusteniu. Učí človeka modliť sa: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Kresťanstvo krvnú pomstu zakazuje.

Po tretie: v pohanských národoch sa konali ľudské obety , najmä obety detí.Kresťanstvo prichádza s chlebom a vínom, ako obetou na oltári, ktorá nikomu život neberie, práve naopak , učí darovať sa ako Kristus.

Po štvrté: pohanstvo uctievalo slnko, mesiac, vesmírne sily a kresťanstvo prináša úctu k Bohu, ktorý je neviditeľný  a je absolútnou inteligenciou.

Po piate: pohanstvo uctievalo sexualitu ako božstvo- éros sa oslavoval ako božská moc, z čoho vznikol kult plodnosti a „posvätná“ prostitúcia .Kresťanstvo sa vierou v jedného Boha postavilo proti zbožšťovaniu érosu a učilo , že éros potrebuje disciplínu. Pravdu o vlastnom človečenstve nájde prekonávaním seba samého v totálnom odovzdaní sa druhému a nie v sexuálnom opojení.

Po šieste: v pohanstve bolo manželstvo polygamné , žena bola vecou, ktorú si bolo možné kúpiť, ale kresťanstvo prišlo s monogamným manželstvom a učí o rovnakej dôstojnosti muža a ženy.

Po siedme: v prípade cholery a iných nákazlivých chorôb pohania chorých vykladali na ulice a zbavovali sa ich, štítuili sa ich. Naproti tomu kresťania chorým slúžili, vytvárali priestory -nemocnice , kde v druhých uctievali Krista.

Po ôsme : súdnictvo- pred tisíc rokmi sa mnohé spory riešili poverami: nevinný mal vybrať z horúceho kotla nejaký predmet, alebo prejsť naboso po žeravom uhlí. Kresťanstvo uplatňuje zásady písaného práva.

Po deviate: pohanská armáda bola známa vojenskou surovosťou a plienením. Namiesto toho kresťanstvo prichádza s návrhom Treuga Dei – Boží mier, od  stredy do nedele sa nebojovalo.

Po desiate : Vzdelanosť-kresťanstvo žiada aby , aby ľudia v nedeľu prichádzali do kostola , počúvali kázne a tým menili kvalitu života.

Po jedenáste: Usadenie sa oproti dobývaniu území- kresťanskí králi sa usilovali dať ľuďom pôdu, usadiť ich, starať sa o rozvoj regiónu a nie bohatnúť vojnovou korisťou.

Misia Cyrila a Metoda   na našom území bola teda významná nielen vo vonkajšou usporiadaní -školy, cirkevná provincia , bohoslužby, ale aj vo vnútornom raste jednotlivca i národa , v oblasti sociálnej aj náboženskej .“

international_hospitaller_report_2018

international_hospitaller_report_2018

Najstarší rytiersky rád

Najstarší rytiersky rád sv.Lazara (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského

Vojenský a špitálny rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko pod  velením J.E. Chevalier Don Francisco de Borbón Graf von Harderberg a J.B. Youssef Absi patriarcha a duchovný protektor Rádu a J.E. Chevalier Stanislav Holák Veľkoprior

oznamujú , že

dňa 4. mája  sa na hrade Stará Ĺubovňa v kaplnke svätého Michala konala archanjela konala slávnosť pri príležitosti 83. výročia založenia komendy na Slovensku a Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

sv. omšu  celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich , emeritný biskup a spieval Grécko katolícky katedrálny zbor svätého Jána Krstiteľa z Prešova.

Investitúry sa zúčastnili J.E. Chevalier Don Francisco do Borbón Graf von Hardenberg Veľmajster Vojenského a Śpitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu ,  J.E. Milan Rýdlo z Nayenperka , veľmajster Rádu sv. Václava so sprievodom , J.E. Pavel Skowronek veľkoprior Rádu sv. Lazara z Poľska so sprievodom, členovia Veľkopriorátu Slovensko a ďalší hostia .

Pripájame kázeň J.E. Emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha ako odznela počas sv. omše

Hrad SL 19

Príspevok  Veľkopriora

Hrad SL 19Víťazstvo rozpadávajúceho sa jeruzalemského kráľa Balduina IV.

 

 

Easter message from our Ecclesiastical Grand Prior

Easter_message_2019

Pôstne posolstvo od nášho cirkevného veľkopriora Mons.Michele Penisi, arcibiskupa v Monreale

Lent from our Ecclesiastical Grand Prior

Posledná rozlúčka s rytierom Zdenkom Tomčíkom

Milí priatelia  ľútosťou oznamujeme , že nás dňa 18.2.2019 navždy opustil   náš spolubrat rytier Zdenko Tomčík . Posledná rozlúčka bola dňa 25.2.2019 v Slávičom údolí v Bratislave . R.I.P.

Third Academic Meeting – 24-26th October 2019

Academic Meeting 2019 – Registration form

Pred prihlásením, prosím ,kontaktujte slovenskú jurisdikciu na zverejnenom kontakte.

Investitúra Rytierskeho Rádu sv. Václava kláštor Hejnice 29.9.2018

Dňa 29.9.2018 sa Veľkoprior Vojenského a Śpitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalenského Veľkopriorát Slovensko na základe pozvania so svojím  sprievodom zúčastnil investitúry Rytierskeho Rádu sv. Václava v kláštore v Hejniciach.

Nájdete nás na: