Apoštolská návšteva Svätého otca na Slovensku.

 

Svätý Otec František prišiel na Slovensko ako Peter dnešných dní povzbudiť bratov a sestry vo viere. Prišiel, aby nás Pán skrze neho povzbudil k obnove našej viery, k odhodlaniu žit podľa evanjelia a nachádzať nové cesty ohlasovania radostnej zvesti ľuďom dnešného sveta s osobitným akcentom na slabých a núdznych i v odvahe čeliť výzvam, s ktorými dnešný svet zápasí. Všetko toto je umocnené svedectvom jeho služby a osobitnej charizmy i sily slova, ktorým sa nám prihovára.

Vo viacerých mediách je možné sledovať príhovory Svätého Otca. Prinášame odkazy na jeho príhovory a homílie.

https://www.abuba.sk/abuba/papez-prihovory

Záverečnej svätej omše v Šaštíne medzi pútnikmi mal svoje zastúpenie aj  Vojenský a Špitálsky Rytiersky Rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko , Rytierskeho Rádu svätého Jána, Rytierskeho Rádu svätého Huberta .

 

 

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k návšteve Sv. Otca Františka v septembri 2021

PL k návšteve Svätého Otca v SR (4)

Pamätník cisára Karola I. v karmelitánskom kostole v St. Polten v Rakúsku.

 

Preklad (1)

 

 

Slávnosť investitúry Veľkopriorátu Austrálie.

CELEBRATO IL CAPITOLO NAZIONALE DEL GRAN PRIORATO DI AUSTRALIA

(Cavalieri e Dame del Gran Priora di Australia)

Si è tenuto a Melbourne il Capitolo Nazionale del Gran Priorato d’Australia.

Una commovente Veglia del venerdì sera ha introdotto nell’Ordine otto postulanti. La cerimonia si è tenuta nella chiesa cattolica di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Albert Park. L’omelia è stata pronunciata dal Cappellano Nazionale in carica, il Canonico Dr. Ray Cleary AM ChLJ OMLJ.

I cappellani delle Commende hanno guidato le meditazioni sulle Beatitudini, seguite dal canonico Ray che ha fatto prestare il giuramento di fedeltà ai postulanti. Questo è stato seguito da una cena tenuta presso l’Australian Club nel centro di Melbourne.

La mattina del sabato è stata occupata dall’Assemblea Generale Annuale del Capitolo Nazionale (AGM) e dalle riunioni associate del Cancelliere e del Consiglio Nazionale, tenute nella St. Joseph’s Parish Hall, a Port Melbourne. Un’interessante collezione privata di paramenti ecclesiastici era in mostra.

I punti salienti delle riunioni sono state le raccomandazioni per ampliare la portata e la funzionalità del sito web del Gran Priorato e la decisione unanime del Consiglio Nazionale di raccomandare al Gran Maestro che l’attuale Gran Priore (Hon. Chev. Gavin Fielding AM GCLJ KMLJ) e il Cancelliere (Chev. David Slater AM KCLJ OMLJ) siano rinominati per un secondo mandato nei loro ruoli. La Referendaria (Hon. Dame Margaret White AO DCLJ CMLJ SCrLJ) si è ritirata in occasione del raduno e il Consiglio Nazionale ha raccomandato al Gran Maestro di nominare Anthony Gissing CLJ come suo successore. Dopo nove anni come Segretario Generale (Chev. Peter Bennison OAM KCLJ CMLJ) è andato in pensione e il suo successore è la signora Bernadette Azizi CLJ. Il Chev. Dr John Donovan ED KLJ OMLJ è andato in pensione come Almoner Nazionale e gli è succeduta la signora Margaret Heathcote CLJ. E‘ stato presentato il rapporto finanziario dell’Ordine, insieme alle relazioni di tutti i portatori di cariche e di tutte le commende di Stato. L’AGM non ha sollevato questioni controverse ed è stata condotta con competenza dal Gran Priore. E‘ stato deciso che il Gran Priorato d’Australia farà una donazione di 10.000 dollari australiani al Progetto Ospedaliero Internazionale.

Il sabato sera il servizio di investitura si è tenuto presso la chiesa anglicana di San Pietro, Eastern Hill, ai margini del CBD di Melbourne. Questo servizio includeva l’investitura degli otto postulanti, la promozione di undici membri a Commendatore, la promozione di cinque Commendatori a Dama o Cavaliere e la promozione del Cancelliere a Cavaliere Commendatore. Il Cappellano Nazionale è stato promosso a Commendatore Ecclesiastico. Sei membri sono stati ammessi al Companionate of Merit. Il sermone è stato pronunciato dal Cappellano Nazionale, il Rev.do Richard Hurford OAM KStJ ECLJ.

Il servizio è stato seguito da un’eccellente cena capitolare al Lyceum Club, dove i discorsi sono stati presentati dal Chev John Molnar OAM KLJ OMLJ, Presidente della Commenda di Vittoria (l’ospite), il Gran Priore (Hon. Chev. Gavin Fielding AM GCLJ KMLJ), il Cancelliere (Chev. David Slater AM KCLJ OMLJ) e il Right Rev.do Dr Peter Hollingworth AC OBE ChLJ GCMLJ, già Governatore Generale dell’Australia e Primate della Chiesa Anglicana di Australia. Era presente anche il Gran Priore Emerito Dame Primrose, Lady Potter AC GClrLJ GCLJ DGCMLJ GCrLJ GMLJ.

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, l’opportunità per i membri di incontrarsi faccia a faccia e di godere di una comunione significativamente ritardata è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti.


NATIONAL CHAPTER CELEBRATED OF THE GRAND PRIORY OF AUSTRALIA

(Catholic Church of our Lady of Mount Carmel, Richardson Street, Middle Park, Melbourne)

National Chapter of the Grand Priory of Australia held in Melbourne.

A moving Vigil service on the Friday evening introduced eight postulants to the Order. This was held at Our Lady of Mount Carmel Catholic Church in Albert Park. The Homily was delivered by the Acting National Chaplain, Canon Dr. Ray Cleary AM ChLJ OMLJ.

The Commandery Chaplains led the Meditations on the Beatitudes, followed by Canon Ray taking the Oath of Allegiance from the Postulants. This was followed by a dinner held at the Australian Club in central Melbourne.

Saturday morning was occupied by the National Chapter Annual General Meeting (AGM) and associated meetings of the Chancellor and the National Council, held in St. Joseph’s Parish Hall, Port Melbourne. An interesting private collection of ecclesiastical vestments was on show.

Highlights of the meetings were recommendations to widen the scope and functionality of the Grand Priory website and the unanimous decision of the National Council to recommend to the Grand Master that the current Grand Prior (Hon Chev Gavin Fielding AM GCLJ KMLJ) and Chancellor (Chev David Slater AM KCLJ OMLJ) be re-appointed to serve a second term in their roles. The Referendary (Hon Dame Margaret White AO DCLJ CMLJ SCrLJ) retired at the gathering and National Council has recommended that the Grand Master appoint Mr Anthony Gissing CLJ to succeed her. After nine years as Secretary-General (Chev Peter Bennison OAM KCLJ CMLJ) retired and his successor is Mrs Bernadette Azizi CLJ. Chev Dr John Donovan ED KLJ OMLJ retired as National Almoner and Mrs Margaret Heathcote CLJ has succeeded him. The financial report of the Order was presented along with reports from all office bearers and all State commanderies. The AGM raised no controversial matters and was expertly led by the Grand Prior. It was agreed that the Grand Priory of Australia would make a donation of A$10,000 to the International Hospitaller Project.

(St. Peter’s Anglican Church, Eastern Hill, Melbourne)

On Saturday evening the Investiture service was held at St. Peter’s Anglican Church, Eastern Hill on the edge of the Melbourne CBD. This service included the Investiture of the eight Postulants, the promotion of eleven members to Commander, the promotion of five Commanders to Dame or Knight and the promotion of the Chancellor to Knight Commander. The National Chaplain was promoted to Ecclesiastical Commander. Six members were admitted to the Companionate of Merit. The sermon was delivered by the National Chaplain, the Right Rev’d Richard Hurford OAM KStJ ECLJ.

The service was followed by an excellent Chapter dinner at the Lyceum Club, where speeches were presented by the Chev John Molnar OAM KLJ OMLJ, President of the Victorian Commandery (the Host), the Grand Prior (Hon Chev Gavin Fielding AM GCLJ KMLJ), the Chancellor (Chev David Slater AM KCLJ OMLJ) and the Right Rev’d Dr Peter Hollingworth AC OBE ChLJ GCMLJ, formerly Governor-General of Australia and Primate of the Anglican Church of Australia. Also present was Grand Prior Emerita Dame Primrose, Lady Potter AC GClrLJ GCLJ DGCMLJ GCrLJ GMLJ.

Despite the constraints imposed by the pandemic, the opportunity for members to meet face-to-face and enjoy significantly delayed fellowship was much appreciated by all attendees.

Mariánska púť v Levoči 2021.

Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. V roku 1995 na ňu zavítal aj svätý Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavnú odpustovú púť, ktorá trvá za bežných okolností týždeň, okolo pol milióna mariánskych pútnikov.

V piatok 2.7.2021 sa začala tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči. Vlani bola zrušená, tentoraz sa uskutočnila, avšak v obmedzenom režime.  Medzi pútnikmi mal zastúpenie aj náš rád .

Homília J.E. spišského emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha   na Mariánskej hore 2.7.2021.

Zverejnená správa Veľkého špitálnika o charitatívnych a iných činnostiach Rádu za rok 2021.

PUBBLICATO IL REPORT 2021 DEL GRANDE OSPEDALIERE SULLE ATTIVITA’ CARITATIVE ED ASSISTENZIALI DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Professor Charles Savona-Ventura, GCLJ, Grande Ospedaliere ad interim dell’Ordine di San Lazzaro)

È stato pubblicato il Rapporto Ospedaliero Internazionale del 2021.

L’Ordine di San Lazzaro vide le sue origini all’inizio del V secolo come un’istituzione situata fuori dalle mura di Gerusalemme al servizio delle vittime della lebbra. Dopo la prima crociata del 1099, l’istituto divenne un Ordine monastico ospedaliero. Questa funzione ospedaliera continuò per tutto il XII-XIII secolo, ampliando il suo ruolo in tutta l’Europa cristiana. Gli statuti dell’Ordine in questo periodo menzionano che nel „monastero di Gerusalemme ci saranno cinquantadue confratelli malati e, in aggiunta a questi, si dovrebbero ammettere almeno altrettanti malati quanti sono gli spazi lasciati dai confratelli. …. Ad essi saranno dati abiti e cibo dalla Casa fino alla morte“.

Le epidemie di peste nera del XIV secolo hanno visto un’apparente diminuzione del numero di lebbrosi. Insieme ad un cambiamento di atteggiamento nei confronti dei lebbrosi, questo portò a una diminuzione del numero di istituzioni lebbrose necessarie. In Inghilterra il lebbrosario di San Giles a Holborn ospitò 40 detenuti quando fu trasferito alla direzione dell’Ordine. Nel 1345, il personale di otto badanti si occupava di 14 lebbrosi, mentre nel 1402 si occupava solo di quattro vittime. Nel 1479, a Burton Lazars in Inghilterra, l’Istituto era obbligato a sostenere 14 lebbrosi che, se non istituzionalizzati, erano sostenuti pagando loro „una somma di denaro settimanale per le necessità della vita“.

(Lebbrosario di San Lazzaro a Rapallo, Sec. XV, con, da sinistra, San Giacomo, San Lazzaro, la Vergine con Bambino e San Biagio)

I disordini politici del XVI secolo hanno visto l’Ordine diviso in componenti regionali con fedeltà ai governanti locali. Inoltre, gradualmente assunse un ruolo più militare per diventare, entro la fine del XVI secolo, un ordine cavalleresco onorifico premiato per i servizi resi dal re di Francia. Tuttavia, il ruolo di Ospedaliere è stato mantenuto anche durante questi tremendi secoli. Un rapporto del 1690 sulle entrate provenienti dai possedimenti dell’Ordine in Francia elenca un numero significativo di strutture ospedaliere – maladerie, hôpitaux e maison/hôtel-Dieu. Nel 1722 il re di Francia cercò di rafforzare la funzione ospedaliera dell’Ordine e di porre tutti gli ospedali del regno sotto la gestione dell’Ordine.

La Rivoluzione Francese mise la filantropia in secondo piano. Tuttavia, in seguito alla restaurazione borbonica e alla perdita della protezione reale nel 1830, l’Ordine francese assunse un nuovo ruolo ospedaliero a sostegno delle attività filantropiche in Terra Santa – una ragion d’essere che si è poi consolidata negli statuti dell’Ordine del 1910 – „i cavalieri ospedalieri adempiono alla loro missione. Quando possibile, e senza alcun obbligo per la loro coscienza, e con pietà donano la loro persona al servizio della Chiesa, ai poveri, ai lebbrosi e ad altri malati, ai viaggiatori e ai pellegrini. … L’autorità patriarcale assicura che i doni siano distribuiti tra i loro ospizi, le missioni e le opere per la maggior gloria della Santa Chiesa, l’evangelizzazione degli infedeli e il conforto dei poveri e dei malati“ con una prospettiva internazionale.

Ciò è esemplificato dalla vasta gamma di attività filantropiche descritte nel Rapporto del Grande Ospedaliere che può essere scaricato cliccando sul seguente pulsante.

International Hospitaller Report 2021 

Pomoc školám , žiakom a rodičom pri zvládaní korona krízy v oblasti vzdelávania.

Už dva roky trápi celú spoločnosť tzv korona kríza . Vybrala si obete na životoch, na zdraví, na ekonomike a aj na vzdelávaní študentov a žiakov na školách .  V snahe zmierniť dopady  v školstve rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko Vojenského a Špitálskeho Rytierskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského doviezol a rozdal  v troch sériách učebné pomôcky, učebnice, návody na používanie študijných pomôcok a CD nosiče na podporu výuky anglického jazyka pre najmä regiony Kysúc, Turca, Oravy, Liptova, Spiša, Śariša a Zemplína pre prvý a druhý stupeň základných škôl a tiež pre stredné školy . Dňa 15. 6. a 17. 6. 2021 sa uskutočnila odovzdanie daru na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi . Odozdania daru sa zúčastnili primátor Mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, kaplán farnosti Sp. Nová Ves Mgr. Anton Durčák , riaditeľ školskej správy pri biskupskom úrade na Spišskej Kapituli PaedDr. Maroš Labuda, riaditeľka ZŚ sv. Cyrila a Metoda Mgr. Slavomíra Michlíkova a zástupcovia základných a stredných škôl , zástupkyňa gr. katol. charity z Košíc   Mgr. Anna Ivanková a ďalší.  Za Veľkopriorát Slovensko odovzdal dar špitálnik Veľkopriorátu Ján Vitko CLJ.

Informáciu o odovzdaní daru priniesola FB stránka Mesta Spišská Nová Ves dňa 15. 6. 2021.

https://www.facebook.com/mestosnv

TV Reduta

https://www.snv.sk/spravy/?video=210616-1

Na foto zľava Ing. Pavol Bečarik primátor Mesta SNV, Ján Vitko CLJ , PaedDr. Maroš Labuda , Mgr. Anton Dučák kaplán farnosti SNV

 

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE DI S.E. GEOFF FOSBERRY, GCLJ GRAN CANCELLIERE EMERITO

DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO

Geoff Fosberry era nato il 5 gennaio 1929 ed è entrato nella Royal Navy alla fine degli anni ’40.

Si è sposato nel 1950 con Mavis Parker dalla quale ha avuto due figli, Lindsay e Tim.

Nel 1959 fece un corso di meteorologia alla Naval Meteorology School a Dale, a ovest di Milford Haven, per qualificarsi come ufficiale metereologo della Royal Navy e prese parte ai test nucleari di Christmas Island alla fine degli anni ’50 ed all’inizio degli anni ’60.

Alla fine del 1965 fu promosso Comandante e inviato a Malta con l’incarico nazionale di Ufficiale Meteorolo della Flotta del Mediterraneo e con l’incarico NATO di Capo Met e Oceanografico al COMNAVSOUTH.

Seguì un corso intensivo di lingua italiana in Italia che gli permise di diventare un interprete qualificato della RN, e fu chiamato quando militari di alto livello erano in visita a Malta.

Nel 1972 finì un giro di servizio come Ufficiale Senior Met a Yeovilton.

Collocato a riposo dalla RN si stabilì a Yeovil, una città della contea del Somerset, in Inghilterra, dove successivamente fondò due scuole di lingue.

Nel 1994 entrò nell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro e divenne membro della Gran Commenda del Castello, con sede al Castello Lanzun di Mensija, a Malta, della quale divenne Cancelliere e, poco dopo, Commendatore. Assunse anche il ruolo di Gran Cancelliere dell’Ordine ed ebbe una grande influenza nel plasmare il suo futuro. E’ stato uno dei membri più decorati ed è stato nominato Cavaliere di Gran Croce e insignito del Gran Collare, che è la più alta decorazione che può essere conferita a qualsiasi membro.

Ha fatto parte del Gran Comitato Esecutivo e del Gran Consiglio Magistrale.

Dal 2012 si era stabilito in Romania, dove è deceduto dopo una breve malattia.

Vatikánska pracovná skupina sa bude zaoberať exkomunikáciou mafiánov.

Exkomunikáciou mafiánov sa bude zaoberať vatikánska pracovná skupina , ktorej členom je aj  J.E. arcibiskupom Mons. Michele Pennisim  cirkevným Veľkopriorom Vojenského Rytierskeho  Śpitálskeho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemského  , ktorý zakázal aby mafiáni mohli byť krstnými alebo birmovnými otcami .

 

Vatikán 10. mája (RV) Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zriadilo Pracovnú skupinu pre exkomunikáciu mafií. Iniciatíva, ktorá vznikla práve v čase, keď Cirkev blahorečila sudcu Rosaria Livatina pre jeho kresťanský príklad a charakternosť v zápase s mafiou, je ďalším krokom v angažovanosti sa vatikánskeho úradu v tejto problematike.

„Ku cti Rosaria Livatina, prvého blahoslaveného sudcu v dejinách Cirkvi, ktorý svoju profesiu vykonával odvážne ako poslanie laika, zriadilo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj pracovnú skupinu pre ´exkomunikáciu mafií´ s cieľom prehĺbiť tému, spolupracovať s biskupmi sveta, propagovať a podporovať iniciatívy.“

Takto o zriadení skupiny informovalo dikastérium 9. mája 2021, v deň slávnosti blahorečenia sicílskeho sudcu v Agrigente, ktorý bol zabitý mafiou v roku 1990. Už v auguste 2018 dal prefekt dikastéria kardinál Peter Turkson zrod medzinárodnej globálnej sieti proti korupcii, organizovanému zločinu a mafiám.

Táto téma je predmetom pozornosti magistéria pápeža Františka. Vo svojej nedávnej sociálnej encyklike Fratelli tutti upozorňuje, ako „samota, obavy a neistota mnohých ľudí, ktorí sa cítia opustení systémom, spôsobujú, že sa vytvára úrodná pôda pre mafiu“ (č. 28). V texte pápež pripomína, ako sa mafia  vnucuje predstavovaním sa ako „ochrankyňa“ zabudnutých, „zatiaľ čo sleduje svoje vlastné kriminálne záujmy“. Toto konštatovanie sa zdá byť výzvou nepodceňovať ani súčasné riziko súvisiace so sociálno-ekonomickou krízou vyvolanou pandémiou.

Od  historického energického apelu Ján Pavol II. na obrátenie mafiánov, ktorý vyhlásil vo Valle dei Tempi v Agrigente v máji 1993, cez zadefinovanie mafie ako „cesty smrti“ Benediktom XVI. v roku 2010 v Palerme, prichádzame k poslednej „exkomunikácii“ mafiánov pápežom Františkom v Sibari, v Kalábrii, v roku 2014. Pri tej príležitosti Svätý Otec v homílii pri svätej omši slávenej 21. júna na otvorenom priestranstve v Ex Insud definoval „Ndranghetu“ ako „klaňanie sa zlu a pohŕdanie spoločným dobrom“ a dodal, že mafiáni „nie sú v spoločenstve s Bohom: sú exkomunikovaní“.

Pracovná skupina „pre exkomunikáciu mafií“ vznikla práve preto, aby dala pastoračný podklad slovám pápeža Františka a umožnila Cirkvi s jej univerzálnosťou odpovedať na celosvetový charakter mafií vyjasnením, že patriť k nim je nezlučiteľné s evanjeliom. Ciele novovzniknutej pracovnej skupiny vysvetlil pre Vatican News koordinátor iniciatívy Vittorio V. Alberti, oficiál Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj:

„Komisia bola zriadená ako pokračovanie práce, ktorú sme začali pred štyrmi rokmi v záležitosti mafie a korupcie. V istom bode sme si totiž uvedomili, že v Sociálnej náuke Cirkvi, v Kánonickom práve, ani v Katechizme sa nespomína exkomunikácia mafiánov. Uvedomili sme si, že na posilnenie tejto exkomunikácie, vyhlásení a náuky pápeža Františka k tejto téme, bolo potrebné niečo podniknúť. Z tohto vzišlo vytvorenie pracovnej skupiny.“ 

Ako vysvetlil Vittorio Alberti, pracovná skupina bude spolupracovať a podporovať biskupov sveta, ktorí už pracujú v týchto záležitostiach. Ďalej bude propagovať a podporovať iniciatívy v tejto oblasti a koordinovať ich. Je potrebné definitívne vylúčiť akúkoľvek možnosť kompromisu určitého „katolicizmu“ s mafiami, a venovať sa i doktrinálnym a kánonicko-právnym aspektom, uviedol Vittorio Alberti.  Priblížil aj zloženie skupiny s menami siedmich osobností:

„Súčasťou skupiny sú arcibiskup Monrealu Mons. Michele Pennisi, predseda Tribunálu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Pignatone, ďalej prezident Asociácie Libera otec Luigi Ciotti a tiež vedúca Parlamentnej protimafiánskej komisie Rosy Bindiová.

Potom sú tam generálny inšpektor kaplánov talianskych väzníc otec Raffaele Grimaldi, docent na Lateránskej univerzite don Marcello Cozzi, ktorý má dlhodobú skúsenosť s týmito témami, a je tam tiež Mons. Ioas Alexandru Pop z Pápežskej rady pre legislatívne texty. Ako dikastérium sme si totiž určili, že zapojíme aj ďalšie dikastériá, od ktorých už máme úplnú podporu. Je to napríklad Kongregácia pre náuku viery a spomínané dikastérium zaoberajúce sa legislatívnymi textami.“

Koordinátor iniciatívy Vittorio Alberti odpovedal aj na otázku, prečo oznámili zriadenie tejto komisie práve v deň blahorečenia Rosaria Livatina:

„Blahorečenie Livatina je skutočne epochálnou udalosťou, pretože je prvým sudcom v histórii Cirkvi, ktorý sa stal blahoslaveným a ide o laika, autentického laika. 

Potom i uznanie zo strany Svätej stolice, univerzálnej Cirkvi, mučeníctva sudcu, ktorý zakročil proti mafiám, je veľmi silným posolstvom pre potvrdenie, že mafia nemá nič spoločné s evanjeliom a teda ani s Cirkvou.

To, čo nám leží na srdci je predovšetkým potvrdiť raz a navždy, že na svete nie je možné patriť k mafiám a byť súčasťou Cirkvi. Z tohto východiska chceme budovať novú pastoráciu, nový program v zmysle kultúry, ktorý sa bude týkať predovšetkým obetí, čoho súčasťou bude aj práca vo väzeniach, rozhovory s odsúdenými a ich sprevádzanie na ceste nádeje.“ 

Kostol sv. Lazara so sarkofágom sv. Lazara

Trojlodní bazilika vystavěna před pol

BOLA VYDANÁ NOVÁ KNIHA TEOLOGICKEJ FAKULTY SICÍLIE O PAMIATKACH MESTA PALERMO

La Facoltà Teologica di Sicilia ha pubblicato un libro a cura del prof. Francesco Armetta: „Rosario La Duca, I monumenti della città di Palermo, S. Sciascia ed, 2020“.

Il libro fa parte della serie di pubblicazioni „Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia Mons. Travia”, ed è interessante anche l’apparato iconografico del passato e del presente.

Dalla Presentazione: „Questo libro offre al lettore palermitano, ma non solo palermitano, un ulteriore stimolo a rileggere la storia della città attraverso una particolare ottica che lega inestricabilmente il monumento – statua, gruppo plastico, obelisco, stele, ecc. – ai luoghi pubblici di Palermo che pertanto vengono connotati dalle pregevoli testimonianze figurative e storiche al tempo stesso“.

La conoscenza dei nostri monumenti rinsalda certamente l’amore alla nostra cultura.

Princ z Walesu ďakuje zamestnancom NHS Škótska

Prince of Wales ďakuje tým, ktorí pracujú pre NHS Škótsko, vzdávajú hold svojmu ′′ mimoriadnemu úsiliu ′′ počas celej pandémie ochorenia COVID-19

 

https://www.facebook.com/HRHThePrinceOfWales/posts/3753340034720008

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA

AMMISSIONE NELL’ORDINE MILITARE ED OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DEL REV.MO PRESBITERO

PROF. DR. IVAN STOYANOV IVANOV (KYUMURDZHIYSKI) RAPPRESENTANTE IN ITALIA DEL

PATRIARCATO ORTODOSSO DI BULGARIA

(Il Rev.mo Ivan Ivanov con Papa Francesco durante il viaggio in Bulgaria, 5 maggio 2019)

Quando Papa Francesco è andato al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Bulgara, c’era un diacono sempre vicino a lui. Era Ivan Ivanov, professore ordinario della Facoltà di Teologia all’Università di Sofia “San Clemente di Ohrida”, il quale aveva seguito tutto il processo di preparazione dell’incontro.

Il diacono (ora Presbitero) Ivanov è stato traduttore speciale della visita di Giovanni Paolo II a Sofia, si è formato a Roma al Pontificio Istituto Orientale e all’Almo Collegio Capranica, è stato presente agli incontri preparativi e poi alle visite in Bulgaria dei cardinali Parolin, Sandri e Kasper, ai quali ha fatto da interprete, e ha partecipato a numerosi incontri con il nunzio apostolico e la sua squadra per la futura visita di Papa Francesco. È il referente per la nunziatura apostolica di Bulgaria per promuovere i rapporti con la Chiesa ortodossa bulgara.

Ivan Stoyanov Ivanonv Kyumurdhiyski è nato il 10 febbraio 1972 a Sofia, in Bulgaria.

E’ Rappresentante ecclesiastico e diplomatico della Chiesa Ortodossa Bulgara in Italia e rettore della Comunità Ortodossa Bulgara „Sveti Sedmochislenizi“ a Roma (con sede liturgica nella chiesa di San Paolo alla Regola).

E’ stato ordinato diacono nel 1999 da Sua Eminenza il Metropolita Ilarion Dorostolski e Presbitero da Sua Eminenza il Metropolita Antonio dell’Europa Occidentale e Centrale alla Chiesa Ortodossa Bulgara – Patriarcato Bulgaro.

Autore di 6 libri, compilatore e caporedattore di 4 collezioni scientifiche, autore di più di 160 pubblicazioni, autore di consulenze scientifiche, recensioni e interviste, da sempre è impegnato nel dialogo ecumenico ed, in particolare, tra la chiesa ortodossa e quella cattolica, rivestendo la qualifica di membro del consiglio scientifico della facoltà di teologia ortodossa dell’Università di Alba Iulia di Romania; è membro dell’Associazione per la ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico „Colloqui dionisiani“ di Catanzaro, membro del Consiglio Scientifico dell’Associazione „Insieme per Athos“ di Roma, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sociale di pubblica utilità „Dialogus et Caritas“; membro dell’Associazione mondiale dei liturgisti (Societas Orientalium Liturgiarum), USA; membro della Fondazione „Ortodossia Bulgaria“; consulente sulla teologia liturgica della Chiesa ortodossa alla Radio Vaticana.

Il Rev.mo Prof. Ivan Ivanov riceverà l’investitura il prossimo 9 – 10 luglio presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore a Monreale.

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA, CESTA NA TABOR

28. FEBRUÁRA 2021 II PÔSTNA NEDEĽA ,CESTA NA TABOR

Dopo essere stati con Gesù nel deserto, il Signore ci invita a salire insieme a Lui sul monte Tabor per una esperienza necessaria per affrontare la vita. Nel deserto ci siamo riconosciuti tentati dal diavolo, con la triste possibilità di soccombere alle sue tentazioni; oggi siamo invitati a salire per scoprire chi realmente siamo, perché il rischio di dimenticarcelo incombe continuamente su di noi. Gesù invita Pietro, Giacomo e Giovanni a salire con Lui per manifestare loro la Sua gloria.

Sarebbero stati loro i testimoni della sua passione mortale nel Getsemani. Vedere il proprio Capo gemente, che suda sangue dalla paura, caduto nella tristezza, non è lo spettacolo più incoraggiante per un seguace. Era quindi necessario che si rendessero conto chi realmente era e avessero dal Padre la conferma: “Questi è il mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo!”. Avrebbero dovuto affrontare la prova terribile della sua crocifissione, tanto che soltanto uno di loro rimane con Lui fino alla fine, mentre gli altri, anche se saranno poi capaci di subire il martirio per Lui, in quella circostanza sono fuggiti.

Non dovevano dimenticare l’esperienza fatta, il desiderio di rimanere sempre sul monte con Lui, la inebriante presenza dentro la nube. Mai dimenticarsi che era Figlio di Dio anche se non trasfigurato, ma sfigurato dalle sofferenze della Crocifissione.

Gesù rivela l’uomo all’uomo, quando realmente è capace di “rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirlo”. La pandemia ha rivelato il vero volto dell’umanità. Il vero volto dell’uomo sfigurato dalla sofferenza e fiaccato dalla malattia. E’ per questo e in questi momenti di verità che ciascuno deve sentirsi dire: “Questo è il mio Figlio prediletto”. Perché mai l’uomo si rivela Figlio come quando nell’incertezza della fede (“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”), manifesta tutto il suo bisogno di Dio: è veramente povero. E’ in quel momento che si trasfigura, le sue vesti riappaiono candide come quelle del battesimo.

Ero rientrato a casa con il consueto ritardo quando Suor Bonfilia, la cugina di Don Tonino Bello, mi comunicò che don Tonino era ricoverato al Policlinico Gemelli in gravissime condizioni. In breve tempo raggiungemmo l’ospedale e ci trovammo nella stanza dove era ricoverato. C’erano i suoi due fratelli e ci accolse esprimendo grande gioia con quelle poche forze che gli erano rimaste. Alla fine dell’incontro gli chiesi la benedizione. Si rifiutò, chiedendola lui a me. Ma io mi misi in ginocchio al suo capezzale e la stessa cosa fecero tutti i presenti nella stanza. Don Tonino allora allargò le braccia e con gli occhi rivolti al cielo disse: “Dall’alto della Croce vi benedice Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo”. Era trasparente, “si potevano contare le sue ossa”, era sfigurato, no, trasfigurato, quel don Tonino che si stava avvolgendo di quella gloria “che aveva presso Dio, prima che il mondo fosse”.

I medioevali hanno rivestito di gloria i loro crocifissi, convinti che “Regnavit a ligno Deus”, Dio regna dalla croce. Francesco di Assisi, invece, li ha di nuovo liberati da tutti gli abiti regali per vedere Gesù nudo e desiderare di essere come Lui, cosa che il Signore gli concesse sul monte de La Verna quella notte del 17 settembre, quando gli donò le sue stimmate. Al processo umano di sfigurazione corrisponde quello di trasfigurazione e la pandemia, se vissuta con fede come una grande esperienza umana può trasfigurare l’uomo restituendolo alla sua verità. Questo sarà il “dopo pandemia”: l’uomo più buono, perché più vero, più umano. Più povero.

+ Mons. Giuseppe Mani Arcivescovo Emerito di Cagliari

Počítačový  preklad

Potom, čo sme boli s Ježišom na púšti, nás Pán pozýva, aby sme s ním šli hore na horu Tábor za zážitkom nevyhnutným pre život. Na púšti sme spoznali, že sme pokúšaní diablom, so smutnou možnosťou podľahnúť jeho pokušeniam; dnes sme vyzvaní, aby sme išli hore, aby sme zistili, kto vlastne sme, pretože riziko zabudnutia na nás neustále visí. Ježiš pozýva Petra, Jakuba a Jána, aby išli s ním hore, aby im preukázali svoju slávu.

Boli by svedkami jeho smrteľnej vášne v Getsemane. Vidieť stonať niekoho, potiť krv od strachu, upadať do smútku, nie je pre nasledovateľa tým najpríjemnejším pohľadom. Bolo preto nevyhnutné, aby si uvedomili, kým v skutočnosti bol, a mali potvrdenie od Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi veľmi páči: počúvajte ho!“. Museli by čeliť strašnej skúške jeho ukrižovania, a to až tak, že s ním do konca zostane iba jeden z nich, zatiaľ čo ostatní, aj keď za neho budú neskôr schopní utrpenia umučiť, utiekli za týchto okolností.

Nemali by zabúdať na skúsenosti, ktoré zažili, na túžbu zostať s ním vždy na vrchu, na opojnú prítomnosť vo vnútri oblaku. Nikdy nezabudnite, že bol Božím synom, aj keď nebol premenený, ale znetvorený utrpením Ukrižovania.

Ježiš zjavuje človeka človeku, keď je skutočne schopný „zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho“. Pandémia odhalila pravú tvár ľudstva. Pravá tvár človeka znetvoreného utrpením a oslabeného chorobami. Práve preto a v týchto chvíľach pravdy musí každý počuť, ako hovorí: „Toto je môj milovaný Syn“. Pretože človek sa nikdy neprejavuje ako Syn, akoby v neistote viery („Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil“), prejavuje všetku svoju potrebu Boha: je skutočne chudobný. V tom okamihu, keď je premenený, sa jeho oblečenie znovu objaví také biele ako pri krste.

Domov som sa vrátil s obvyklým oneskorením, keď mi sestra Bonfilia, sesternica dona Tonina Bella, oznámila, že dona Tonina hospitalizovali na poliklinike Gemelli za veľmi vážnych podmienok. Za krátky čas sme dorazili do nemocnice a ocitli sme sa v miestnosti, kde bol hospitalizovaný. Boli tam jeho dvaja bratia a privítal nás, keď sme vyjadrili veľkú radosť z tej malej sily, ktorá mu zostala. Na konci stretnutia som ho požiadal o požehnanie. Odmietol a požiadal ma o to. Ale padol som na kolená k jeho posteli a rovnako tak aj všetci v miestnosti. Don Tonino potom roztiahol ruky a s očami obrátenými k nebu povedal: „Z vrchu kríža ťa žehná Boh všemohúci, Otec, Syn a Duch Svätý.“ “ Bol priehľadný, „jeho kosti sa dali spočítať“, bol znetvorený, nie, premenený,

Stredovekí ľudia obliekli svoje krucifixy slávou v presvedčení, že „Regnavit a ligno Deus“, Boh vládne z kríža. František z Assisi ich na druhej strane opäť oslobodil od všetkých kráľovských šiat, aby videli Ježiša nahého a chceli byť ako on, čo mu Pán udelil na hore La Verna v tú noc 17. septembra, keď mu dal svoje stigmata. Ľudský proces znetvorenia zodpovedá procesu transfigurácie a pandémie, ak sa žije s vierou ako veľká ľudská skúsenosť, môže človeka premeniť tým, že ho prinavráti k jeho pravde. Bude to „post-pandémia“: najlepší človek, pretože je pravdivejší a ľudskejší. Chudák.

+ Mons. Giuseppe Mani emeritný arcibiskup Cagliari

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIATICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO                                                                                      DI GERUSALEMME

(Flagellazione di Cristo – affresco XIV sec. – Cripta del Duomo di Castelbuono – Palermo)

Cari fratelli e sorelle,

Fede, speranza e carità sono tre aspetti strettamente uniti che, a partire dall’insopprimibile desiderio di Dio iscritto nel cuore dell’uomo, esprimono la vita teologale del cristiano che risponde liberamente alla grazia, che nell'“evento“ Gesù Cristo realizza la promessa divina. La stretta relazione fra fede e speranza è espressa da Dante che cita la lettera agli Ebrei al versetto 11,1: “Fede è sustanza di cose sperate e argomento de le non parventi” (Paradiso XXIV, anche quest’anno a causa del perdurare della pandemia ci prepariamo a vivere una quaresima priva di manifestazioni esteriori. Tuttavia, questo non ci impedisce di seguire Gesù verso Gerusalemme, per sperimentare la gioia della Pasqua di Resurrezione, fondamento della nostra speranza.

Il Santo Padre Francesco, nel Messaggio per la Quaresima 2021, prendendo spunto dalle parole con cui Gesù annunzia la sua passione ai discepoli “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18), ci invita a vivere la Quaresima come tempo favorevole per rinnovare le virtù teologali della fede, speranza e carità.

Scrive il Papa: “In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’acqua viva della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. […] Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva ed una carità operosa”.

Fede, speranza e carità sono tre aspetti strettamente uniti che, a partire dall’insopprimibile desiderio di Dio iscritto nel cuore dell’uomo, esprimono la vita teologale del cristiano che risponde liberamente alla grazia, che nell'“evento“ Gesù Cristo realizza la promessa divina. La stretta relazione fra fede e speranza è espressa da Dante che cita la lettera agli Ebrei al versetto 11,1: “Fede è sustanza di cose sperate e argomento de le non parventi” (Paradiso XXIV, 64).

                                                                       (Charles Pierre Péguy. 1873 – 1914)

Il rapporto fra le tre virtù teologali è colto da Charles Péguy in modo poetico. La fede è paragonata a una sposa fedele, la carità ad una madre o a una sorella maggiore, la speranza a “una bambina da nulla” che sta nel mezzo e “si tira dietro le sue sorelle più grandi” (cfr. C. Péguy, Il Portico del mistero della seconda virtù).

Anche nell’attuale contesto di preoccupazione per il futuro, in cui tutto sembra incerto, noi cristiani siamo chiamati a “sperare contro ogni speranza” (Rm 4,18). In un tempo nel quale non ci sono state risparmiate sofferenza, paura, incertezza sul futuro, morti di persone care, con l’allentarsi della diffusione del coronavirus e l’avviarsi del piano delle vaccinazioni, si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel, non per ripartire da ciò che si è sempre fatto, ma per ricominciare in vista di una conversione pastorale della nostra Chiesa.

“Il tempo di Quaresima – scrive Francesco – è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr. Laudato si‘, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo:

«Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20)”. Papa Francesco ci esorta: “Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano“ (Fratelli tutti, 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue

preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza“ (ib., 224). […] Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio

«fa nuove tutte le cose» (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che il Padre risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15)“.

Lo scorso 8 dicembre, Papa Francesco con la Lettera apostolica “Patris corde”, scritta per celebrare il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, ha indetto “L’Anno di San Giuseppe”. Nella Lettera il Santo Padre, dopo avere definito San Giuseppe “Padre amato, padre nella tenerezza, padre nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre del coraggio creativo, padre lavoratore, padre nell’ombra”, invita ad “accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio”.

La benedizione di Cristo Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale. L’appello a vivere questa Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.

Vi esorto ad accompagnare con la preghiera i catecumeni che riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella prossima Pasqua.

Monreale, 17 febbraio 2021 – Mercoledì delle Ceneri

+ Michele Pennisi Arcivescovo di Monreale

Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme

Svätý otec František upravuje kalendár a vkladá doň pamiatku sv. Lazara na deň 29.júla.

PAPA FRANCESCO MODIFICA IL CALENDARIO
ROMANO GENERALE ED INSERISCE LA MEMORIA

DI SAN LAZZARO

(I Santi Marta, Lazzaro e Maria – dipinto di un maestro spagnolo – 1480 – 1500, Valencia

Museo Lázaro Galdiano, Madrid)

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a iscrivere nel Calendario Romano Generale la memoria di San Lazzaro insieme a quella delle sorelle Marta e Maria, che sarà celebrato il 29 luglio. Finora nel Calendario Romano Generale figurava la memoria della sola Marta.

“La tradizionale incertezza della Chiesa latina – spiega nel decreto il Cardinale Sarah – circa l’identità di Maria che decise l’iscrizione della sola Marta il 29 luglio nel Calendario Romano, ha trovato soluzione in studi e tempi recenti, come attestato dall’odierno Martirologio Romano che commemora in quello stesso giorno anche Maria e Lazzaro. Inoltre, in alcuni Calendari particolari i tre fratelli sono celebrati insieme in tale giorno”.

Sottolineando la loro importante testimonianza evangelica il Papa ha disposto che il 29 luglio figuri nel Calendario Romano Generale la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro.

Voľný preklad

PÁPEŽ FRANTIŠEK UPRAVUJE
VŠEOBECNÝ RÍMSKY KALENDÁR A VKLADÁ PAMÄŤ

ZO SAN LAZZARO

(Svätá Marta, Lazár a Mária – maľba španielskeho majstra – 1480 – 1500, Valencia

Múzeum Lázaro Galdiano, Madrid)

Pápež František splnomocnil Kongregáciu pre Boží kult a kázeň sviatostí, aby do všeobecného rímskeho kalendára zapísala pamiatku svätého Lazara spolu s jeho sestrami Martou a Máriou, ktorá sa bude sláviť 29. júla. Až doteraz bola spomienka na samotnú Martu zahrnutá do všeobecného rímskeho kalendára.

„Tradičná neistota latinskej cirkvi – vysvetľuje vo výnose kardinál Sarah – o totožnosti Márie, ktorá sa 29. júla rozhodla zaregistrovať do rímskeho kalendára iba Martu, našla v nedávnych štúdiách a dobách riešenie, čo dokazuje dnešný rímsky martyrológia, ktorá si v ten istý deň pripomína aj Máriu a Lazára. Ďalej sa v niektorých konkrétnych kalendároch slávia v tento deň traja bratia “.

Pápež zdôraznil svoje dôležité evanjeliové svedectvo a nariadil, aby sa 29. júla do všeobecného rímskeho kalendára zahrnula spomienka na svätých Martu, Máriu a Lazára.

Kardinál Turkson podporuje sociálne začlenenie pacientov s leprou . Posolstvo pri príležitosti 68 . výročia svetového dňa pacientov s leprou.

IL CARDINALE TURKSON PROMUOVERE L’INCLUSIONE
SOCIALE DEI MALATI DI LEBBRA

Posolstvo pri príležitosti 68. výročia svetového dňa pacientov s leprou .

(La cura dei malati di lebbra in India)

“Promuovere l’inclusione di tutte le persone nella società e assicurarne l’integrazione nella comunità rimangono delle priorità.

Inoltre, il sostegno finanziario e le opportunità di impegnarsi attivamente nel lavoro e nella vita economica sono essenziali per le persone affette da lebbra e per le loro famiglie”. Lo scrive il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson nel messaggio in occasione della 68^ Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra (Morbo di Hansen): Il tema del 2021 è “Sconfiggere la lebbra”, e “la lebbra è una malattia curabile, ma sconfiggerla implica più di una semplice lotta sul piano medico; cerca anche di eliminare lo stigma sociale che accompagna questa difficile malattia e, alla fine, prevede la riabilitazione della persona umana in modo integrale”. Un aspetto importante è quello della “mancanza di inclusione sociale” che “può avere un impatto profondamente negativo sull’autostima e sulla visione della vita di una persona, rendendola alla fine vulnerabile alla malattia mentale”. In questo senso “La comunità sanitaria in particolare, e la società nel suo insieme, offrono un enorme servizio al bene comune quando aiutano a facilitare questo processo di integrazione personale per coloro che sono stati colpiti dalla lebbra e per le loro famiglie. Non tutti avranno le capacità o le competenze per curare fisicamente il morbo di Hansen, ma tutti sono in grado di promuovere quella cultura dell’incontro che porta alla guarigione e al benessere mentale di coloro che sono stati colpiti da questa angosciante malattia”.

 (Il Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Arcivescovo emerito di Cape Coast in Ghana)

Il messaggio si conclude con il grazie “a tutti coloro che si dedicano a „sconfiggere la lebbra“ (tra i quali l’Ordine di San Lazzaro e le sue strutture sanitarie) e offrono guarigione e speranza a quanti soffrono del morbo di Hansen. Essi ci mostrano, in modi molto pratici, che la lebbra è curabile, che l’incontro umano può eliminare lo stigma e che il benessere mentale è parte essenziale della salute integrale”.

Posolstvo Veľkopriora Rádu sv. Lazara Jeruzalemského v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.

Carissimi Confratelli e Consorelle dell’Ordine di san Lazzaro,

il nostro Ordine, di natura ecumenica, ha la missione di partecipare ai momenti di preghiera per l’Unità dei cristiani ed altre iniziative caritatevoli soprattutto in favore dei malati e dei lebbrosi.

La sofferenza, la malattia, la morte, le difficoltà economiche, la distanza che ci separa, non diminuiscano la forza di essere uniti in Cristo Gesù. In questi mesi di dolore e di grande bisogno abbiamo visto moltiplicarsi la solidarietà, che ci ha fatto scoprire quanto sia vero che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (cfr. Atti 20,35). La gratuità del dono ci ha aiutato a riscoprire la continua ricchezza e bellezza della vita cristiana, inondata dalla grazia di Dio, che siamo chiamati a comunicare con maggiore generosità a tutti. Non ci siamo lasciati vincere dalla paura, ma, sostenuti dalla presenza benevola del Signore, abbiamo continuato a sostenere i poveri, i malati, gli anziani, privati spesso della vicinanza di familiari e amici.

Le nostre Chiese e comunità hanno trovato unità in quella carità, che è la più grande delle virtù e che rimarrà come sigillo della nostra comunione fondata nel Signore Gesù. Desideriamo, intensificare la preghiera gli uni per gli altri, per i malati, per coloro che li curano e per tutti coloro che soffrono in questo tempo di pandemia. La nostra preghiera gli uni per gli altri è fonte di unità.

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 è: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto, (cfr Gv 15, 5-9). 

Gesù ha detto ai discepoli: „Rimanete nel mio amore“ (Gv 15,9). Egli dimora nell’amore del Padre (Gv 15, 10) e non desidera altro che condividere con noi questo amore: “Io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho sentito dal Padre mio” (Gv 15, 15b). Innestati nella vite, che è Gesù stesso, il Padre diventa il nostro vignaiolo che ci pota per farci crescere. Dimorare in Cristo è un atteggiamento interiore che si radica in noi nel tempo, ma richiede spazio per crescere.  Noi siamo chiamati a dimorare in Cristo per portare frutto. Non possiamo portare frutti da soli. Non possiamo portare frutti separati dalla vite. La linfa vitale di Gesù che scorre in noi produce frutti di amore.

Rimanere in Gesù vuol dire rimanere nel suo amore. Quell’amore che ci spinge a prenderci cura dei malati e dei sofferenti. Soprattutto in questa settimana viviamo e celebriamo la nostra unità nella preghiera comune.

Un fraterno saluto a tutti nell’amicizia che deriva dalla nostra unione con Gesù Cristo.

Monreale 17 gennaio 2021

✠ Michele Pennisi, GCLJ, Arcivescovo di Monreale e Gran Priore Ecclesiastico

 

 

 

Preklad do slovenského jazyka urobil Mons. Michal Baláž

Posolstvo Veľkopriora Rádu sv. Lazara Jeruzalemského v týždni modlitieb za jednotu kresťanov

 

Drahí spolubratia a spolusestry z rádu svätého Lazara,

 

náš rád ekumenickej povahy, má poslanie zúčastňovať sa na modlitbách za jednotu kresťanov a na ďalších charitatívnych iniciatívach, najmä v prospech chorých a malomocných.

Utrpenie, choroba, smrť, ekonomické ťažkosti, vzdialenosť, ktorá nás rozdeľuje, neznižujú silu zjednotenia v Kristovi Ježišovi. V týchto mesiacoch bolesti a veľkej núdze sme videli prehĺbenie solidarity, ktorá nás prinútila objaviť to, čo je pravda, že „viac radosti je z dávania ako z prijímania“ (porov. Sk 20,35). Bezodplatnosť daru nám pomohla znovuobjaviť neustále bohatstvo a krásu kresťanského života zaplaveného Božou milosťou, o ktorej sme povolaní komunikovať s väčšou štedrosťou voči všetkým. Nenechali sme sa premôcť strachom, ale podporovaní neustálou prítomnosťou Pána sme pokračovali v podpore chudobných, chorých, starších ľudí, často zbavených blízkosti rodiny a priateľov.

Naše cirkvi a spoločenstvá našli jednotu v tej charite, ktorá je najväčšou z cností a ktorá zostane ako pečať nášho spoločenstva založeného na Pánovi Ježišovi. Chceme zintenzívniť modlitby za seba, za chorých, za tých, ktorí ich liečia a za všetkých, ktorí v tejto pandemickej dobe trpia. Naša modlitba jeden za druhého je zdrojom jednoty.

Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 znie: „Zostaňte v mojej láske: prinesiete veľa ovocia (porov. Jn 15,5-9).

Ježiš povedal učeníkom: „Zostaňte v mojej láske“ (Jn 15,9). On prebýva v láske svojho Otca (Jn 15, 10) a nechce nič iné, ako sa s nami o túto lásku podeliť: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15b ). Naštepený na vinič, ktorým je sám Ježiš, sa Otec stáva našim vinohradníkom, ktorý nás orezáva, aby sme rástli. Prebývanie v Kristovi je vnútorný postoj, ktorý sa v nás zakorení v priebehu času, ale vyžaduje si priestor na svoj rast. Sme povolaní zostať v Kristovi a prinášať ovocie. Nemôžeme prinášať ovocie sami. Nemôžeme prinášať ovocie oddelene od viniča. Ježišova krv, ktorá v nás prúdi, prináša ovocie lásky.

Zostať v Ježišovi znamená zostať v jeho láske. Tá láska, ktorá nás pohýna v starostlivosti o chorých a trpiacich. Najmä v tomto týždni žijeme a slávime našu jednotu v spoločnej modlitbe.

Bratský pozdrav všetkým v priateľstve, ktoré vyplýva z nášho spojenia s Ježišom Kristom.

Monreale 17. januára 2021

✠MichelePennisi, GCLJ, Arcibiskup, v Monreale a cirkevný Veľkoprior

MESSAGGIO DI NATALE 2020 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Natività di Gesù, 1526, Gagini, Duomo di Pollina)

Carissimi Confratelli e Consorelle,

Ci potremmo domandare che senso ha celebrare il Natale in questo periodo di pandemia dal covid-19, in una società caratterizzata dalla mancanza di speranza, dal ripiegamento individualistico, dall’incertezza per il presente e il futuro e dalla diffidenza del prossimo, da desideri individuali trasformati in diritti a prescindere dai doveri, da libertà senza responsabilità.

La pandemia facendoci scoprire le nostre false sicurezze e la nostra incapacità di vivere insieme, tuttavia ci aiuta a comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri e di Qualcuno che dia un senso profondo alla nostra vita. Anche per noi c’è il rischio di considerare il Natale come una festa tradizionale che dimentica il festeggiato. Nulla uccide l’amore più dell’abitudine, nulla ci distoglie dalla fede più della pigrizia spirituale e di una religiosità disincarnata dalla vita reale.

(L’Annunciazione, 1545, Gagini, Chiesa di Sant’Oliva ad Alcamo)

Dio non permane relegato tra le nuvole, ma si fa uomo con gli uomini e nostro compagno di viaggio per intraprendere con noi un cammino che dà senso alla vita e alla morte. Il Natale, che ci presenta il paradosso di un Dio che si rende visibile in un bambino nato da una donna, non è un evento del passato, ma un mistero che si è reso presente nella storia e che continua, è l’annunzio della nascita di un uomo nuovo, che è venuto a ricostruire un mondo nuovo, dove c’è spazio per tutto ciò che è autenticamente umano, per la santità quotidiana che ci dà la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni.

Come cristiani siamo chiamati a diffondere la bellezza della musica del Natale che non può esaurirsi nei tradizionali canti natalizi, nei rintocchi delle campane che suonano a festa per riecheggiare il canto degli angeli, ma deve continuare nella testimonianza di una vita rinnovata alla luce della bella notizia dell’amore di Dio per l’umanità. Per papa Francesco “se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna” (Fratelli tutti, n.277).

Il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio ci dice che la nostra vita è inserita in quella di Dio e ci aiuta a fare memoria della tenerezza e della grandezza dell’amore di Gesù, che ci ama fino a unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Gesù bambino ci porta il sorriso di Dio, venuto a partecipare alle nostre piccole gioie ad asciugare le nostre lacrime. Quel sorriso è la più grande energia per ricominciare a costruire una società a misura d’uomo aperta al futuro, perché conforme al disegno di Dio. A partire dal mistero del Natale siamo invitati a coinvolgerci nella storia della salvezza, a sentirci contemporanei di Gesù Cristo, che è vivo e presente in questo terzo millennio dopo la sua nascita.

Ognuno di noi per rendere credibile il mistero del Natale è chiamato ad essere annunciatore di questa Bella Notizia a tutti, testimoniando il suo amore con concrete azioni di misericordia a servizio dei fratelli e nelle sorelle più bisognosi ed in particolare degli ammalati, secondo la tradizione del nostro Ordine.

Il Natale fonda quella che papa Francesco chiama “la mistica della fraternità”, perché ci dà la certezza e la gioia che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli dello stesso Padre e fratelli e sorelle fra di noi, perché fratelli e sorelle di quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria, che genera noi ora ad una novità di vita.

Michele Pennisi

Arcivescovo di Monreale

Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme

Nájdete nás na: