Newsleter final october 2019

0719 Newsletter final (1)

Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, Grand Priore Ecclesiastico dell Ordine Militare Ospedaliero di San Lazaro

EGP re RH 0919

HE The Chevalier Ron Hendricks

Je mi cťou, že môžem vzdať túto poctu nášmu drahému priateľovi a emeritnému veľkému veliteľovi, (Grand Commander Emeritus) Ronaldovi Hendriksovi, GCLJ-J, ktorý zomrel v stredu 11. septembra 2019 vo veku 74 rokov po ťažkom boji s rakovinou. Ron bol priateľom mnohých členov Rádu a veľa cestoval po celom svete, aby navštívil a poznal naše jurisdikcie. V pamäti nám zostane jeho silný záväzok voči Rádu a jeho veľká láskavosť. Jeho ľudské a kresťanské kvality a absolútna oddanosť službe Rádu boli mnohým známe, a oceňované. Stratili sme významného priateľa, jemného,veľkého človeka, ktorý bol vždy ochotný podať pomocnú ruku. Bol taký veľký ako život v jeho osobnosti a jeho manažérske schopnosti boli na špičkovej úrovni. Veľmi sme si ho vážili a bol veľmi lojálny, spoľahlivý a podporujúci. Ron bol v mnohých ohľadoch skutočne pilierom nášho Rádu. Rád je hlboko vďačný Ronovi za jeho vedenie po mnoho rokov. Bola to moja pravá ruka, ako aj pre môjho strýka Carlosa a môjho otca Francisca. Ron zohral kľúčovú úlohu pri znovuzjednotení nášho Rádu. Bolo mi cťou spoznať a pracovať s ním. Bol to veľmi významný priateľ, ktorého mnohí z nás milovali a rešpektovali. Náš Rád bez neho nebude rovnaký a nikdy nezabudneme na jeho láskavosť. Bolo mi cťou spolupracovať s osobou, ktorá vynikala láskavosťou a rešpektovala najvyššie hodnoty. Budeme si ho pamätať s láskou a obdivom. Stratili sme drahého a výnimočného priateľa a mentora, ale jeho odkaz bude trvať naveky. Naše srdečné modlitby a najúprimnejšiu sústrasť odkazujeme v túto smutnú dobu Herme a Ronovej rodine, ako aj všetkým, ktorí sa o Rona starali a milovali ho. Bol dobrým priateľom a bratom všetkým v Ráde  Svätého Lazara a je radosťou vzdať túto poctu veľkému služobníkovi Rádu.
50.veľmajster
Odpočívaj v pokoji, drahý Ron.
 
Preložil
Stanislav Holák
veľkoprior

Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Jeho Blaženosť Youssef Absi.

Slovensko navštívil melchitský gréckokatolícky patriarcha Youssef Absi

Slovensko navštívi melchitský gréckokatolícky patriarcha Youssef Absi

Na pozvanie prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ dnes na Slovensko pricestuje na sedemdňovú návštevu Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie.

V piatok 2. augusta, sa patriarcha Youssef Absi v sprievode s metropolitom Jánom Babjkakom SJ stretne so štátnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky a navštívi aj Apoštolskú nunciatúru na Slovensku. Počas víkendu bude účastný na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej, ktorá vyvrcholí v nedeľu 4. augusta slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, na ktorej bude patriarcha slávnostným kazateľom.

Návšteva patriarchu na Slovensku bude pokračovať v pondelok 5. augusta v Prešove, sídle Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi, kde sa stretne s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy a na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove bude Jeho Blaženosti slávnostne odovzdaná zlatá medaila Prešovskej univerzity.

 

Jeho Blaženosť Youssef Absi bol zvolený za patriarchu 21. júna 2017, mesiac po tom ako Svätý Otec František prijal rezignáciu Gregora III. Lahama, ktorý Slovensko navštívil viackrát. Pre patriarchu Absiho bude táto návšteva Slovenska prvou od jeho zvolenia.
Melchitská gréckokatolícka cirkev je súčasťou Katolíckej cirkvi a patrí medzi 23 východných  katolíckych cirkví, podobne ako aj Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris. Počtom veriacich (cca. 1,6 milióna) je štvrtou najväčšou východnou cirkvou a spomedzi cirkví pochádzajúcich z byzantskej tradície je po Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (cca. 4,5 milióna veriacich) druhou najväčšou. Sídlo patriarchátu je v Damasku v Sýrii. Samotní melchiti vravia, že ich kresťanský pôvod je v apoštolských časoch, čo potvrdzujú slovami sv. Lukáša, ktorý v Skutkoch apoštolských píše, že v Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi (Sk 11, 26). Faktom je, že Melchitská gréckokatolícka cirkev vznikla vyčlenením z Gréckeho ortodoxného patriarchátu v Antiochii v roku 1729, kedy bol Cyril VI. uznaný Svätým Otcom za katolíckeho patriarchu Antiochie.

Jeho Blaženosť  Youssef Absi je okre iného aj duchovným protektorom Vojenského špitálneho rytierskeho rádu sv. Lazara z Jeruzalemu.

Historické výročia a púte

V dňoch 4. až 7. júla 2019 sa delegácia Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu  Veľkopriorát Slovensko zúčastnila  púte a Dní dobrej vôle na Velehrade aj pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a menovania prvého Veľkomoravského biskupa Slovenov sv. Metoda, tiež 200 rokov vymenovania Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupom a 30 rokov svätorečenia Anežky Českej.

Dňa 8.7.2019 sa naša delegácia zúčastnila každoročnej Mariánskej púte v Levoči kde slávnostnú sv.  omšu celebroval poľský kardinál Stanislaw Rylko emeritný predseda Pápežskej rady pre laikov vo Vatikáne a arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore  v Ríme.

 

Anton Fabián  v svojom diele “ Vydarený život“ popísal pokrok a rozvoj v prvom rade náboženský , ale aj spoločenský Slovenov – Slovákov  takto  :

cit:“Stačí porovnať pohanský svet s kresťanským , aby sme na rozdieloch zistili prínos Cyrila a Metoda.

Po prvé: dôstojnosť človeka -úcta k ľudskej osobe. V pohanstve existovali otroci, človek bol vecou.Kresťanstvo prichádza s myšlienkou , že každý človek je stvorený na obraz Boží, preto má dôstojnosť, je hoden úcty, bez ohľadu na to, v akom postavení sa nachádza.

Po druhé: v pohanských -barbarských kmeňoch platil zákon krvnej pomsty.Kresťanstvo povzbudzuje k odpusteniu. Učí človeka modliť sa: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Kresťanstvo krvnú pomstu zakazuje.

Po tretie: v pohanských národoch sa konali ľudské obety , najmä obety detí.Kresťanstvo prichádza s chlebom a vínom, ako obetou na oltári, ktorá nikomu život neberie, práve naopak , učí darovať sa ako Kristus.

Po štvrté: pohanstvo uctievalo slnko, mesiac, vesmírne sily a kresťanstvo prináša úctu k Bohu, ktorý je neviditeľný  a je absolútnou inteligenciou.

Po piate: pohanstvo uctievalo sexualitu ako božstvo- éros sa oslavoval ako božská moc, z čoho vznikol kult plodnosti a „posvätná“ prostitúcia .Kresťanstvo sa vierou v jedného Boha postavilo proti zbožšťovaniu érosu a učilo , že éros potrebuje disciplínu. Pravdu o vlastnom človečenstve nájde prekonávaním seba samého v totálnom odovzdaní sa druhému a nie v sexuálnom opojení.

Po šieste: v pohanstve bolo manželstvo polygamné , žena bola vecou, ktorú si bolo možné kúpiť, ale kresťanstvo prišlo s monogamným manželstvom a učí o rovnakej dôstojnosti muža a ženy.

Po siedme: v prípade cholery a iných nákazlivých chorôb pohania chorých vykladali na ulice a zbavovali sa ich, štítuili sa ich. Naproti tomu kresťania chorým slúžili, vytvárali priestory -nemocnice , kde v druhých uctievali Krista.

Po ôsme : súdnictvo- pred tisíc rokmi sa mnohé spory riešili poverami: nevinný mal vybrať z horúceho kotla nejaký predmet, alebo prejsť naboso po žeravom uhlí. Kresťanstvo uplatňuje zásady písaného práva.

Po deviate: pohanská armáda bola známa vojenskou surovosťou a plienením. Namiesto toho kresťanstvo prichádza s návrhom Treuga Dei – Boží mier, od  stredy do nedele sa nebojovalo.

Po desiate : Vzdelanosť-kresťanstvo žiada aby , aby ľudia v nedeľu prichádzali do kostola , počúvali kázne a tým menili kvalitu života.

Po jedenáste: Usadenie sa oproti dobývaniu území- kresťanskí králi sa usilovali dať ľuďom pôdu, usadiť ich, starať sa o rozvoj regiónu a nie bohatnúť vojnovou korisťou.

Misia Cyrila a Metoda   na našom území bola teda významná nielen vo vonkajšou usporiadaní -školy, cirkevná provincia , bohoslužby, ale aj vo vnútornom raste jednotlivca i národa , v oblasti sociálnej aj náboženskej .“

international_hospitaller_report_2018

international_hospitaller_report_2018

Najstarší rytiersky rád

Najstarší rytiersky rád sv.Lazara (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského

Vojenský a špitálny rád svätého Lazara Jeruzalemského Veľkopriorát Slovensko pod  velením J.E. Chevalier Don Francisco de Borbón Graf von Harderberg a J.B. Youssef Absi patriarcha a duchovný protektor Rádu a J.E. Chevalier Stanislav Holák Veľkoprior

oznamujú , že

dňa 4. mája  sa na hrade Stará Ĺubovňa v kaplnke svätého Michala konala archanjela konala slávnosť pri príležitosti 83. výročia založenia komendy na Slovensku a Investitúra Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

sv. omšu  celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich , emeritný biskup a spieval Grécko katolícky katedrálny zbor svätého Jána Krstiteľa z Prešova.

Investitúry sa zúčastnili J.E. Chevalier Don Francisco do Borbón Graf von Hardenberg Veľmajster Vojenského a Śpitálneho Rádu sv. Lazara z Jeruzalemu ,  J.E. Milan Rýdlo z Nayenperka , veľmajster Rádu sv. Václava so sprievodom , J.E. Pavel Skowronek veľkoprior Rádu sv. Lazara z Poľska so sprievodom, členovia Veľkopriorátu Slovensko a ďalší hostia .

Pripájame kázeň J.E. Emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha ako odznela počas sv. omše

Hrad SL 19

Príspevok  Veľkopriora

Hrad SL 19Víťazstvo rozpadávajúceho sa jeruzalemského kráľa Balduina IV.

 

 

Easter message from our Ecclesiastical Grand Prior

Easter_message_2019

Pôstne posolstvo od nášho cirkevného veľkopriora Mons.Michele Penisi, arcibiskupa v Monreale

Lent from our Ecclesiastical Grand Prior

Nájdete nás na: