Arcibiskup Washingtonu J.E. Mons. Wilson Daniel Gregory EGCLJ bol vysvätený svätým otcom za kardinála.

ATTRIBUITO IL TITOLO PRESBITERALE DI SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA AL CARDINALE MONS. WILTON DANIEL GREGORY, GCLI, ARCIVESCOVO DI WASHINGTON

Sebastiano Lipari • dic 02, 2020

ATTRIBUITO IL TITOLO PRESBITERALE DI SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA

AL CARDINALE MONS. WILTON DANIEL GREGORY, GCLI,

ARCIVESCOVO DI WASHINGTON

L’arcivescovo di Washington, Sua Eminenza Mons. Wilton Daniel Gregory, Gran Croce Ecclesiastica dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, primo cardinale afro-americano nella storia della Chiesa, ha ricevuto il 28 novembre 2020 la berretta cardinalizia dalle mani di Papa Francesco ed il titolo presbiterale di Santa Maria Immacolata a Grottarossa.

(Stemma cardinalizio di Mons. Wilton Daniel Gregory)

Quello dell’Immacolata Concezione di Maria a Grottarossa (in latino: Titulum Immaculatae Conceptionis Mariae ad Saxa Rubra) è un titolo cardinalizio istituito da papa Giovanni Paolo II con la bolla pontificia Purpuratis Patribus del 3 maggio 1985.

La chiesa su cui insiste il titolo fu eretta canonicamente in parrocchia il 4 giugno 1937 e fu affidata al clero diocesano di Roma. Il luogo di culto fu costruito nel 1935 per venire incontro alle esigenze spirituali dei lavoratori provenienti dalle regioni del Nord e del Centro Italia. Sorge lungo la Via Flaminia, „ad Saxa Rubra“, dove, nell’anno 312, avvenne la storica battaglia tra gli eserciti di Costantino I e Massenzio.

Prima di Mons. Wilton Daniel Gregory l’unico cardinale a portare quel titolo era stato Mons. Henryk Roman Gulbinowicz, Arcivescovo Metropolita di Breslavia fino al 2004, dal 25 maggio 1985 al 16 novembre 2020, data della sua morte.

Slovenský preklad textu urobil Mons.Michal Baláž SChLJ

Pridelenie kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Grottarosse kardinálovi mons. Wiltonovi
Danielovi Gregorymu, GCLI, arcibiskupovi Washingtonu
Arcibiskup Washingtonu, Jeho Eminencia mons. Wilton Daniel Gregory, držiteľ veľkokríža rádu
Svätého Lazara Jeruzalemského, prvý afroamerický kardinál v histórii Cirkvi, si prevzal kardinálsky
klobúk z rúk pápeža Františka 28. novembra 2020 a bol mu pridelený kostol Nepoškvrneného počatia
Panny Márie v Grottarosse.
(Kardinálsky erb biskupa Wiltona Daniela Gregoryho)
Názov Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Grottarosse (latinsky Titulum Immaculatae
Conceptionis Mariae ad Saxa Rubra) je hlavný titul, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol II. pápežskou
bulou Purpuratis Patribus z 3. mája 1985.
Kostol, ktorý nesie tento názov, bol konsekrovaný vo farnosti 4. júna 1937 a bol zverený rímskemu
diecéznemu kléru. Miesto kultu bolo zriadené v roku 1935, aby uspokojilo duchovné potreby
pracovníkov z oblastí severného a stredného Talianska. Nachádza sa pozdĺž Via Flaminia „ad Saxa
Rubra“, kde sa v roku 312 odohrala historická bitka medzi vojskami Konštantína I. a Maxentia.
Pred mons. Wiltonom Danielom Gregoryom bol jediným kardinálom, ktorému bol tento kostol
pridelený od 25. mája 1985 do 16. novembra 2020 v deň svojej smrti, mons. Henrykovi Romanovi
Gulbinowiczovi, arcibiskupovi – metropolitovi, ktorý bol vo Wroclawe do roku 2004.

Nájdete nás na: