Poďakovanie od Strednej priemyselnej školy technickej v Sp. Novej Vsi.

scan0055

Poďakovanie za podporu výuky ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok.

Poďakovanie (1)

Poďakovanie za pomoc od ZŠ svätého Michala v Spišských Tomášovciach.

scan0053

Ďakovný list ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves

scan0052

Ďakovný list Stredná odborná škola ekonomická ,Stojan 1, Spišská Nová Ves

scan0051

Ďakovný list ZŠ Levočská 11 , Spišská Nová Ves

sken podakovanie (6)

 

Poďakovania za podporu a pomoc.

V prílohe pripájame  niekoľko ďakovných listov za časť pomoci a podpory najmä v oblasti vzdelávania  základným a stredným  školám  a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku v oblasti  školstva na Slovensku v rokoch 2020 a 2021.

Osobitné poďakovanie Veľkopriorovi Capt. Ing. Mgr. Stanislavovi Holákovi PhD. GCLJ

 

Scany ďakovných listov z rokov 2020  a 2021

scan0024    scan0025    scan0026   scan0027   scan0028

foto : Špitálnik Veľkopriorátu Slovensku pri odovzdávaní učebných pomôcok riaditeľovi Strednej priemyselnej školy  v Spišskej Novej Vsi RNDr.  Ladislavovi  Ruttkayovi.

V rámci Rímskokatolíckej cirkvi  Biskupstvo Spišské Podhradie  úspešne pôsobí Školský úrad , ktorý  má v zodpovednosti cca 50 škôl. V rokoch 2020 a 2021 Veľkopriorát Slovensko podporil vzdelávací proces darovaním študijných materiálov  pre podporu  výuku anglického jazyka.  Na fotografii v strede je diecézny administrátor J.E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš PhD, vpravo J.E. Mons. Andrej Imrich emeritný  pomocný biskup spišskej diecézy , vľavo je špitálnik Veľkopriorátu Slovensko Lt. Col. Ing Ján Vitko CLJ pri symbolickom odovzdávaní daru .

 

 

Poďakovanie za učebné pomôcky na výuku anglického jazyka od SEŠ zo Spišskej Novej Vsi – jún 2021

scan0044

Pozdrav a posolstvo Veľmajstra Vojenského a špitálskeho rád sv. Lazara k Veľkej noci 2021.

MESSAGGIO PER LA PASQUA 2021

DEL GRAN MAESTRO

DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(S.E. Don Francisco de Borbon graf von Hardenberg, GCLJ-J, 50° Gran Maestro dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme)

Di seguito è possibile visionare il video con il messaggio di Pasqua del Gran Maestro dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme.

https://vimeo.com/user128437824

 

Zjavenie Pána. sviatok nádeje a odvahy.

Originál

EGP – Epiphany 2021 0801

Slovenský preklad

preklad

Posolstvo J.E. kardinála M. Penissiho k Novému roku 2021.

MESSAGGIO PER IL NUOVO ANNO 2021 DEL GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE DI SAN LAZZARO

Cari fratelli e sorelle,

In quest’ultimo anno abbiamo sofferto sentimenti contraddittori come lo scoraggiamento e la speranza. È stato un anno particolarmente difficile, pieno di afflizioni a causa della diffusione del coronavirus, che consideravamo più un intruso ostile che un ospite gradito; un anno che ci ha imposto una maschera sul viso, ma che ci ha fatto cadere molte altre maschere – la falsa sicurezza, il mito del progresso infallibile, l’idea di essere al riparo dalle grandi tempeste.

Ci siamo trovati vulnerabili ed esposti a rischi che non erano sotto il nostro controllo e abbiamo imparato tutti di nuovo a pronunciare parole come incertezza, fragilità, solitudine, paura. In questi mesi imprevedibili e sconvolgenti, siamo stati testimoni delle molte morti e sofferenze della nostra gente e delle conseguenze devastanti della crisi economica.

Ma il 2020 non è stato solo questo. Momenti di fraternità, solidarietà e servizio da parte di operatori sanitari, volontari, forze dell’ordine, sacerdoti e semplici cittadini hanno illuminato il nostro tempo e aperto i nostri cuori alla speranza.

Il 2021 vede l’ingresso del tanto atteso vaccino che fa sperare in un ritorno di quelle attività che sono rimaste sospese. Anche nell’ora scioccante della prova abbiamo avuto la dolce esperienza di essere protetti sotto le ali della Provvidenza di Dio.

Non sappiamo cosa ci riserva il 2021. Con il passare dei giorni del nuovo calendario, vogliamo sognare giorni di pace, di fraternità e di rinnovata amicizia. Ma di una cosa siamo sicuri: Dio non mancherà di starci vicino ogni giorno, inondandoci della sua Misericordia. Lavoriamo tutti insieme per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di mutuo sostegno e di reciproca accettazione.

Che il nuovo anno sia un anno felice per ciascuno di voi e per le vostre famiglie, nella certezza che Dio non mancherà di starci accanto ogni giorno, inondandoci del suo amore misericordioso.

FELICI ANNI DI PACE E DI BELLEZZA DI DIO

Monreale 31 dicembre 2020

+ Michele Pennisi, Arcivescovo


Dear brothers and sisters,

This past year we have suffered contradictory feelings such as discouragement and hope. It has been a particular difficult year, full of affliction due to the spread of the coronavirus, which we considered more as a hostile intruder than a welcomed guest; a year that imposed a mask on our face, but dropped many other masks – false security, the myth of infallible progress, the idea of ​​being sheltered from great storms.

We found ourselves vulnerable and exposed to risks that were not within our control and we have all again learned to pronounce words like uncertainty, frailty, loneliness, fear. In these unpredictable and shocking months, we have witnessed the many deaths and sufferings of our people and the devastating consequences of the economic crisis.

But 2020 wasn’t just that. Moments of fraternity, solidarity and service on the part of health workers, volunteers, law enforcement officers, priests and ordinary citizens have illuminated our time and opened our hearts to hope.

2021 sees the entry of the long-awaited vaccine which gives hope for a return of those activities that have remained suspended. Even in the shocking hour of trial we have had the sweet experience of being protected under the wings of God’s Providence.

We do not know what 2021 has in store for us. As the days of the new calendar go by, we want to dream of days of peace, fraternity and renewed friendship. But of one thing we are sure: God will not fail to be close to us every day, flooding us with His Mercy. Let us all work together to advance towards a new horizon of love and peace, of fraternity and solidarity, of mutual support and mutual acceptance.

May the new year be a happy year for each of you and for your families, in the certainty that God will not fail to be by our side every day, showering us with His merciful love.

HAPPY YEAR OF PEACE AND GOD’s BLESSING

Monreale 31 December 2020

+ Michele Pennisi, Archbishop

Voľný preklad

POSOLSTVO  K NOVÉMU ROKU 2021 EKLESIASTICKÉHO  RADU  SV.  LAZARA

Bratia  a sestry,

Minulý rok sme zažili protichodné pocity, ako sú skľúčenosť a nádej. Bol to obzvlášť ťažký rok, plný trápenia kvôli šíreniu koronavírusu, ktorý sme považovali skôr za nepriateľského votrelca ako za vítaného hosťa; rok, ktorý nám nasadil masku na tvár, ale zhodil mnoho ďalších masiek – falošné zabezpečenie, mýtus o neomylnom pokroku, myšlienka ochrany pred veľkými búrkami.

Zistili sme, že sme zraniteľní a vystavení rizikám, ktoré sme nemali pod kontrolou, a všetci sme sa opäť naučili vyslovovať slová ako neistota, krehkosť, osamelosť, strach. V týchto nepredvídateľných a šokujúcich mesiacoch sme boli svedkami mnohých úmrtí a utrpenia našich obyvateľov a ničivých následkov hospodárskej krízy.

Rok 2020 však nebol len taký. Chvíle bratstva, solidarity a služby zo strany zdravotníckych pracovníkov, dobrovoľníkov, strážcov zákona, kňazov a bežných občanov osvetlili náš čas a otvorili naše srdcia nádeji.

V roku 2021 je uvedený na trh dlho očakávaná vakcína, ktorá dáva nádej na návrat tých aktivít, ktoré zostali pozastavené. Aj v šokujúcej hodine skúšky sme zažili sladkú skúsenosť s ochranou pod krídlami Božej prozreteľnosti.

Nevieme, čo nás čaká rok 2021. S pribúdajúcimi dňami nového kalendára chceme snívať o dňoch pokoja, bratstva a obnoveného priateľstva. Sme si však istí jednou vecou: Boh nikdy nebude chýbať , aby bol blízko nás  každý deň a doprial  nám svoje Milosrdenstvo. Spolupracujme všetci na ceste k novému horizontu lásky a mieru, bratstva a solidarity, vzájomnej podpory a vzájomného prijatia.

Nech je nový rok šťastným rokom pre každého z vás a pre vaše rodiny s istotou, že Boh nebude chýbať , aby bol blízko nás a bude stáť po našom boku a bude nás zahrňovať  svojou milosrdnou láskou.

ŠŤASTNÝ ROK POKOJA  A BOŽIEHO POŽEHNANIA

Monreale 31. decembra 2020

+ Michele Pennisi, arcibiskup

 

Silvestrovské posolstvo

MESSAGGIO DI CAPODANNO 2021 DEL GRAN BALÌ DI SICILIA DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO

DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Giove folgora i Giganti ribelli, Pietro Bonaccorsi detto Perin del Vaga, XVI secolo, Villa del principe Doria a Fassolo)

Carissimi Confratelli e Consorelle,

si chiude un anno che difficilmente avremmo creduto di potere vivere, nel quale dolore e speranza si sono alternati in uno con un profondo senso di sconforto e di rinnovata solidarietà, un triste momento che per tutti rimarrà indelebilmente scolpito nella mente con il nome di COVID 19; contemporaneamente se ne apre uno gravido di speranze e qualche certezza.

Eppure, non è la prima volta che l’umanità si ritrova a dovere affrontare momenti simili (l’ultima era stata esattamente cento anni fa), nei quali l’infinitamente piccolo aveva ricordato, a coloro i quali spesso tentano di ergersi a dio in terra – come i giganti ribelli del mito che osarono scalare l’Olimpo e sfidare Giove –, che l’Universo non gli appartiene e che anche loro possono essere distrutti in un batter d’ali e spazzati via con un soffio di vento.

Ma l’uomo, come sovente nella sua storia, è portato a rimuovere tutto ciò che gli ricorda la sua piccolezza e, quando la ragione si addormenta, si inebria del suo io e persegue disegni di effimera gloria, ergendosi a signore della vita e della morte, fino a quando quest’ultima non gli ricorda che anche lui è mortale.

Così, in un anno che ha visto un’umanità in ginocchio ed impotente, terrorizzata per il suo incerto destino, non si sono fermati né guerre, né attentati, né stragi, né violenze di ogni tipo capaci di offendere la sacralità della vita sin dal suo primo nascere e persino il boia, in varie parti della terra, ha continuato ad adoperarsi per riaffermare, insensatamente, che l’uomo è signore di se stesso, signore della vita e della morte, signore del mondo.

L’augurio che mi sento di rivolgere a tutti è, pertanto, che l’esperienza che abbiamo vissuto ed in fondo alla quale cominciamo ad intravedere la luce della rinascita, ci aiuti ad essere diversi, a sentirci veramente membri di un’unica famiglia e figli di un solo Padre, a riconoscere la nostra pochezza di fronte al creato ed a dare un senso alla nostra vita che non sia solo il perseguimento di successo, denaro, ricchezze, passioni e potere, ricordando a noi stessi, ogni giorno, che “il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qualcosa per cui vivere” (Fëdor Dostoevskij), che per noi cristiani è il sentirsi parte ed assecondare il grande disegno di Dio per l’umanità.

Dio ci benedica e Buon 2021 a tutti!

Pino Zingale, GCLJ-J

Gran Balì di Sicilia dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme

Priore del Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro in Monreale

Voľný preklad do slovenského jazyka

NOVOROČNÉ POSOSTVO 2021 GRAN BAILI SICÍLIE VOJENSKÉHO A ŠPITÁLSKEHO RÁDU SVÄTÉHO LAZARA JERUZALEMSKÉHO

(Jupiter burcuje povstaleckých obrov, Pietro Bonaccorsi známy ako Perin del Vaga, 16. storočie, Villa del Principe Doria vo Fassole)

Drahí bratia a sestry,

končí rok, v ktorý by sme len ťažko verili, že dokážeme žiť, v ktorom sa bolesť a nádej striedali v jednom s hlbokým pocitom zúfalstva a obnovenej solidarity, smutný okamih, ktorý zostane v mysli nezmazateľne vrytý menom COVID 19 ; zároveň sa človek otvára plný nádeje a určitej istoty.

Nie je to však prvýkrát, čo ľudstvo musí čeliť podobným momentom (posledný bol presne pred sto rokmi), v ktorých nekonečne malí pripomínali tých, ktorí sa často snažia vstať k Bohu v r. zem – ako povstaleckí obri mýtov, ktorí sa odvážili vystúpiť na Olymp a vyzvať Jupitera -, že Vesmír im nepatrí a že aj ony môžu byť v mihnutiach krídel zničené a odfúknuté dychom vetra.

Ale človek je tak často vo svojej histórii vedený k odstráneniu všetkého, čo mu pripomína jeho maličkosť, a keď rozum zaspí, omámi sa svojím egom a sleduje plány pominuteľnej slávy, stúpajúcej k pánovi života a smrť, až kým mu druhá nepripomenie, že aj on je smrteľný.

Takže za rok, ktorý videl ľudstvo na kolenách a bezmocné, vystrašené jeho neistým osudom, sa nezastavili ani vojny, ani útoky, ani masakry, ani násilie akéhokoľvek druhu, schopné uraziť posvätnosť života. jeho prvé narodenie a dokonca aj kat na rôznych miestach zeme sa naďalej nezmyselne znovu utvrdzovali v tom, že človek je pánom seba, pánom života a smrti, pánom sveta.

Prianie, ktoré, podľa môjho názoru, môžem adresovať každému, je preto, aby skúsenosť, ktorú sme prežili, a na konci ktorej začali vidieť svetlo znovuzrodenia, pomohla nám odlíšiť sa, cítiť sa skutočne členmi jednej rodiny a deti jediného Otca, uvedomiť si našu maličkosť tvárou v tvár stvoreniu a dať nášmu životu zmysel, ktorý nie je len snahou o úspech, peniaze, bohatstvo, vášne a moc, pripomínajúc si každý deň, že “ tajomstvom ľudskej existencie nie je žiť, aby sme žili, ale aby sme mali pre čo žiť “(Fjodor Dostojevskij), čo pre nás kresťanov je cítiť sa súčasťou a podporovať Boží veľký plán pre ľudstvo.

Boh nám žehnaj a všetkým šťastný rok 2021!

Pino Zingale, GCLJ-J

Veľký Bali na Sicílii vojenského a špitálskeho rádu San Lazzaro di Gerusalemme

Pred kapitolou rytierov v San Lazzaro v Monreale

Vianočné pozdravy z Veľkopriorátu Talianska, Veľkopriorátu Maltézskych ostrovov a Medzinárodného Veľkobailiwiku

Merry Christmas from all the Members of the International Grand Bailiwick

Vianočný pozdrav Veľkopriora pre Vianoce 2020 . Nech anjel dobrých správ prinesie dobré správy všetkým ľuďom dobrej Vôle.

Easter 2020 Grand Bailiwick Czech republic

Easter 2020 Grand Bailiwick of the Czech republic

Easter 2020 St. Lazarus Ireland

St Lazarus Ireland Easter Message 2020 International

Vianočný pozdrav od I volontari di Protezione Civile di A.V.S. O.S.L.J.

Vianočný pozdrav od Grand Bailiwick of Austria

Xmas_2019

Vianočný pozdrav od Grand Priory of Romania

Christmas Greetings 2020 GP Romania

Vianočný pozdrav od Priory of North Macedonia

Christmas (1)

Vianočný pozdrav od + Michele Pennisi Archbishop of Monreale Ecclesiastical Grand Prior of the Military Hospital Order of San Lazzaro.

1219 Christmas (1)

Nájdete nás na: