Atavis et Armis II.

Dňa 3.9.2023 sa v Poľsku v obci Oravka v kostole sv. Jána Krstiteľa uskutočnila slávnosť odhalenia pomníka slovenského kňaza Vsdp. Pavla Vitka staršieho , pod patronátom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove za účasti legáta spišského biskupa JE Jána Kuboša  a za prítomnosti podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Prochácku . Slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 200 rokov jeho úmrtia, 180 rokov od podpísania botanickej zbierky Flora Arvensis a 10 rokov od kedy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Floru Arvensis za historický knižničný dokument SR.  Pri narodení a krste zapísané Pavol Vitko – Paulus Vitko v druhej polovici života používal meno ARD. Paulus Vitkay senior. Narodil sa v podtatranskej obci Kubachy , dnes Spišské Bystré .  Bol rímsko-katolíckym kňazom,  JV rakúsky cisár František I. mu udelil čestný kanonik katedrálneho chrámu sv. Martina na Spišskej kapituli. Titul mu odovzdal spišský biskup  JE Dr. Jozef Bélik.  Vsdp. Pavol Vitko bol prísediacim oravskej súdnej stolice . Bol tiež botanikom  a ako botanik urobil prvú botanickú zbierku Oravy Flora Arvensis , v ktorej popísal viac ako 550 cievnatých rastlín a ktorú podpísal v roku 1822 a publikované bolo prvý krát vo Viedni 1863. Opravil vežu kostola sv. Jána Krstiteľa v Oravke a založil tu cholerový cintorín. Počas príhovoru JE Gen. konzul SR Zlatka Šipošová poďakovala všetkým súkromným osobám i organizáciam , ktoré mi počas viac ako 30 rokov pomáhali v bádateľskej činnosti , osobitne spomeniem Dr. Źifčáka riaditeľa Śtátneho archívu v Levoči, botaničku Dr. Bernátovú , ktorá spracovala expertný posudok pre Min. kultúry SR, emeritnému konzulovi Tomášovi Kašajovi , ktorý pomohol s vybavením povolenia na pomník , Dp. Wojciechowi Mozdyniewiczovi za farnosť Orawka , pani Lucyne Borczuch za pomoc pri bádateľskej činnosti . Dr. Wesolovská vo svojom príhovore k rozsahu botanickej práce Vsdp. Pavla Vitka staršieho uviedla pre názornosť,  že Poľsko v roku 2023 má spracovaných cca 2500 cievnatých rastlín  zatiaľ čo sám Vsdp. Pavol Vitko st. spracoval viac ako 550 a jeho práca je i dnes v odborných kruhoch považovaná za vedeckú. Na záver pri záverečnej modlitbe a posvätení pomníka som poďakoval prozreteľnosti , že mi ukázala cestu a mojej manželke , ktorá na tej ceste stála pri mne . Nápis na pomníku Requiscat in sancta pace pochádza z prvého kríža na hrobe, erb z jeho jeho testamentu. V súčasnej dobe je uvádzaný medzi osobnosťami Slovenska , Spiša a Oravy. Je jedným z príkladov  , že sv. cirkev  počas svojho pôsobenia bola nositeľkou vedeckého pokroku v skúmaní Božieho diela.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230905019

https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/7087-uroczystosc-poswiecenia-nowego-pomnika-ks-pawla-vitkaya-w-orawce

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/93757/Uroczystosc_poswiecenia_nowego_pomnika_ks_Pawla_Vitkaya_w_Orawce.html

https://www.oravskemuzeum.sk/aktuality-a-informacie/

ODHALENIE POMNÍKA SPIŠSKÉHO KANONIKA PAVLA VITKA ST. V ORÁVKE

 

 

 

Nájdete nás na: