Sicília, Kolegiálna bazilika sv. Šebastiána v Acireale , sídlo kapituly rytierov sv. Lazara.

LA BASILICA COLLEGIATA DI SAN SEBASTIANO IN ACIREALE SEDE DELLA DELEGAZIONE DEL CAPITOLO DEI CAVALIERI DI SAN LAZZARO IN SICILIA ORIENTALE

Sebastiano Lipari • nov 18, 2020

LA BASILICA COLLEGIATA DI SAN SEBASTIANO IN ACIREALE SEDE DELLA DELEGAZIONE DEL CAPITOLO DEI CAVALIERI DI SAN LAZZARO IN SICILIA ORIENTALE

Il Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, membro del nostro Ordine, con decreto del 12 novembre 2020 ha autorizzato la costituzione presso la Diocesi di Acireale di una Delegazione del Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme in Monreale, l’ente di diritto canonico che raccoglie tutti i cavalieri di San Lazzaro di fede cattolica appartenenti al Gran Baliato di Sicilia, assegnandogli come sede la Basilica Collegiata di San Lazzaro.

La Basilica di San Sebastiano è il monumento più importante di Acireale, dichiarato monumento nazionale. Nel dicembre del 1990 papa Giovanni Paolo II l’ha elevata alla dignità di basilica minore.

(La Basilica Collegiata di San Sebastiano in Acireale)

Il primo cantiere venne aperto nel 1609 e la chiesa completata nel 1644 con sussidi del municipio e offerte dei fedeli. Il tempio venne largamente ristrutturato dopo il terremoto del 1693, tra il 1699 e1705, assumendo l’aspetto attuale. La chiesa fu elevata a collegiata con bolla pontificia del 20 novembre 1924.

(Abside della Basilica Collegiata di San Sebastiano in Acireale)

La facciata, realizzata su disegno di Angelo Bellofiore, intarsi di Diego e Giovanni Flavetta, ha più ordini e presenta un fregio con quattordici putti che reggono festoni. La chiesa è preceduta da una balaustra realizzata nel 1754 da Giovan Battista Marini su progetto di Pietro Paolo Vasta, arricchita da statue raffiguranti personaggi dell’antico testamento: Giuditta, Giaele, David, Giosuè, Mosè, Aronne, Giuda Maccabeo, Gedeone, Sansone.

L’interno, a croce latina, è ricco di affreschi di Pietro Paolo Vasta, realizzati tra il 1732 e il 1736, nel transetto e nel coro con alcune scene della vita del santo, nella cappella del Santissimo Sacramento con scene della vita del Cristo, e nel tamburo della cupola. Precedentemente al terremoto del 1693 le fonti riportano l’esistenza nella chiesa di opere pittoriche di Baldassarre Grasso, maestro del Vasta. La cappella laterale sinistra è affrescata da Alessandro D’Anna.

La Delegazione sarà retta dal Prof. Avv. Antonino Longo, KCLJ, attuale Segretario Generale del Gran Baliato di Sicilia.

Slovenský Preklad

Kolegiálna Bazilika sv. Sebastiána v Acireale sa stala sídlom kapituly rytierov sv. Lazara na východnej Sicílii

Sebastiano Lipari • 18. novembra 2020

Biskup v Acireale Mons. Antonino Raspanti, člen nášho rádu, dekrétom z 12. novembra 2020 potvrdil zriadenie Kapituly rytierov sv. Lazara z Jeruzalema v Monreale v diecéze Acireale, inštitúciu Kánonického práva, do ktorej patria všetci rytierisv. Lazara katolíckej cirkvi patriaci k veľkému Oddielu na Sicílii a pridelil im za sídlo kolegiálnej baziliky sv.  Sebastiána.

Bazilika sv. Sebastiána je najdôležitejšou pamiatkou  v Acireale, vyhlásenou za národnú pamiatku. V decembri 1990 ju pápež Ján Pavol II. povýšil na baziliku minor.

 

História Kolegiálnej baziliky Sv. Sebastiána v Acireale

So stavbou sa začalo v roku 1609 a kostol bol dokončený v roku 1644 pomocou dotácií od radnice a darov od veriacich. Chrám bol z veľkej časti zrekonštruovaný po zemetrasení v roku 1693, medzi rokmi 1699 a 1705, kedy nadobudol aj súčasnú podobu. Kostol bol povýšený na kolegiálny  pápežskou bulou z 20. novembra 1924.

 

Apsida kolegiálnej baziliky sv. Sebastiána v Acireale

Fasádu, navrhol Angelo Bellofiore, intarzie Diego a Giovanni Flavetta, má niekoľko slohov a okrasy so štrnástimi anjelmi držiacimi ovenčenie. Pred kostolom sa nachádza balustráda, ktorú postavil v roku 1754 Giovani Battista Marini podľa návrhu Pietra Paola Vastu a bola obohatená o sochy znázorňujúce postavy zo Starého zákona: Judita, Joel, Dávid, Jozue, Mojžiš, Áron, Judáš Makabejský, Gedeon Samson.

 

Interiér v tvare latinského kríža je bohatý na fresky Pietra Paola Vastu z rokov 1732 až 1736, v priečnej lodi a na chóre s výjavmi zo života svätca, v kaplnke Najsvätejšej sviatosti s výjavmi zo života Krista v strede kupoly. Pred zemetrasením v roku 1693 pramene uvádzajú tiež existenciu obrazov, ktoré namaľoval Baldassarra Grassa, ktorý bol majstrom Vasta. Ľavá bočná kaplnka je ozdobená freskami od Alessandra D’Anna.

 

Zodpovedným bude prof. Antonino Longo, KCLJ, súčasný generálny sekretár Veľkopriorátu  na Sicílii.

Preložil Mons. Michal Baláž SChLJ

Nájdete nás na: