Pohrebná svätá omša za zosnulého kardinála Jeho Eminenciu Jozefa Tomka – 16.8.2022

Kázeň v plnom znení J.E. ThLic Dominika kardinála Duku, ktorú predniesol v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, tak ako ju zverejnila Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska .

„Vaša Excelencia, otcovia arcibiskupi, biskupi, oltárni spolubratia, diakoni, ctihodné sestry a bratia, milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi,

lúčime sa tu v Košiciach na východnom Slovensku, v Dóme svätej Alžbety s otcom kardinálom Jozefom Tomkom, mužom Cirkvi, mali by sme asi písať s veľkým „M“. Jeho život a smrť nám to potvrdzujú, ale potvrdzuje nám to aj veľkosť Cirkvi. Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, Východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vami lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma.

Lúčime sa s kardinálom rímskej cirkvi, ktorý počas svojho života zohrával nielen slovenskú úlohu. To je istým spôsobom dôvod, prečo chcem aj ja na tomto mieste s vami poďakovať. Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď, ako hovorí básnik.

Naposledy som sa s otcom kardinálom stretol tu v Košiciach počas minuloročnej návštevy Svätého Otca Františka. Zamyslenie sa nad celým jeho životom, ktorý sa začína v Udavskom až po jeho koniec, je v súčasnej dobe nielen výzvou, ale aj ozvenou nádeje pre vás najmladších, možno aj pre najmenších.

Nie je potrebné sa obávať o svoju budúcnosť, pretože Boh je a bude s vami, ako bol s ním. Vaše kroky, prekonané prekážky, niekedy odreté kolená a lakte, myslené nielen doslovne, ale aj metaforicky, sa zapíšu do vašej identity a stanú sa formačnými prvkami vášho života, ktorý môže byť vždy jedinečný a veľkolepý, aj keď nemusíte byť kardinálom.

Sledoval som študijnú a, dá sa povedať, vedeckú kariéru otca kardinála. Jeho prvé magisterské a doktorandské práce sa týkajú štruktúry cirkvi, zakladania biskupstiev na Slovensku v 18. storočí. Uvedomme si, že pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz bol skutočne dôležitým poradcom s kompetenciami a skúsenosťami.

Narodil sa tu na východnom Slovensku, kde v každej dedine nájdeme minimálne tri alebo štyri svätyne – rímskokatolícku, gréckokatolícku, pravoslávnu, protestantskú teda kalvínsku alebo luteránsku. Môžeme si všimnúť jeho významné diela a aktivity v rámci ekumény. To nebola ekuména akademicky a cirkevne-politicky ladeného preláta, ale bola to ekuména života, životnej praxe.

3fotky v galériiKardinál Tomko s rodičmi.Zdroj: archív Ľudovíta Behúna

Je to on, ktorý je postavený do čela novovznikajúcej inštitúcie v živote Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile, a tou je úrad generálneho sekretára Synody biskupov. Nie, dnes nezačíname od nuly, ale môžeme povedať, že pokračujeme v tom diele, ku ktorému ho pozval Pavol VI, pápež koncilu, muž veľkého dialógu, ktorý začal napĺňať faktický svetový rozmer Cirkvi.

Otec kardinál Jozef Tomko mohol na konci vidieť, ako sa rozrástlo toto dielo, na ktorom sa nepochybne plne podieľal. Úvahy o tom, že poľský pápež vytvorí slovanský tandem, poľsko-slovenský alebo poľsko-československý tandem, s kardinálom Tomkom ako štátnym sekretárom, neboli v pláne Božej Prozreteľnosti. Politika kardinála štátneho sekretára Casaroliho, založená na politike uvoľňovania, nebola v krajinách sovietskeho impéria Cirkvou a biskupmi celkom prijatá.

Do čela tejto cirkevnej politiky sa postavil sám pápež Wojtyła, svätý Ján Pavol II., veľký pápež tisícročia. Čo mali spoločné? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie. Otcovi kardinálovi pripadla iná úloha, a dovolím si povedať, úloha druhého muža Cirkvi.

Je vymenovaný za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatok národnej a politickej slobody. To boli najhlavnejšie témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta, a tu kardinál Jozef Tomko zastával úrad ľudovo nazývaný „červený pápež“.

Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriaďovaní nových diecéz a pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svätou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj Cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú našu Cirkev.

3fotky v galériiKardinál Jozef Tomko ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Burundi, september 1996.Zdroj: reuters

Vieme, že jeho talent rozpoznal už zosnulý biskup Jozef Čársky, ktorý ho poslal na štúdium do Ríma. Za kňaza bol vysvätený v Lateránskej bazilike. V tej, kde bol schválený slovanský liturgický jazyk, preklady Písma a liturgia, získava účasť na poslaní Ježiša Krista, jediného kňaza Nového zákona. Jeho porozumenie a pochopenie bohatstva Cirkvi, ku ktorému patrí aj dielo svätých Cyrila a Metoda, ktorí preniesli naše stredoeurópske kraje do vtedajšieho sveta kultúry a civilizácie.

Vtedy vedľa Východorímskej a Západorímskej ríše, povstáva Veľká Morava, ktorá je istým spôsobom základom našej existencie. Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 napísať svojmu prezidentovi, že to bola Svätá stolica, ktorá určením hraníc diecéz zabezpečila naše štátne hranice.

Bolo to po rokovaniach v Locarne v roku 1925, keď už západné mocnosti naznačili, že nás opúšťajú. Pamätajme si tieto skutočnosti aj dnes a pochopíme aj kroky mladého kňaza Jozefa Tomka, ktorý sa stáva vicerektorom a ekonómom československého pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. To mohlo existovať aj vďaka nemu a slovenskej emigrácii, jej veľkolepej hospodárskej a finančnej podpore.

Tak ako by náš spoločný štát v roku 1918 nevznikol, keby nebolo Clevelandskej, Chicagskej a Pittsburskej deklarácie, keď nemožno poprieť významnú a rozhodujúcu pomoc slovenských kňazov v USA. Vieme, že práve východ Slovenska, rodisko otca kardinála, má veľké spojenie s rodákmi spoza oceánu.

To ho viedlo aj k založeniu Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1959, keď tento ústav znamenal pre slovenský katolicizmus veľkú podporu aj v príprave a formácii kňazského dorastu. To sú skutočnosti, ktoré nemôžem vynechať a musím ich s úžasom obdivovať.

Myslím si, že najmä pre nás, ktorí sme prijali sviatostný podiel na kňazstve Ježiša Krista, je potrebné pripomenúť kázeň otca kardinála pri príležitosti zlatího jubilea jeho kňazstva. Rád by som zacitoval pani Dagmar Halasovú, manželku nášho prvého spoločného veľvyslanca pri Svätej stolici po roku 1989, ktorá už takmer tridsať rokov s obdivom hovorí: „Áno, je to Kristov kňaz.“ A keď pochválila homíliu otca kardinála, povedal: „Ale, pani Dagmar, keby som neveril tomu, čo konám, nemohol by som žiť.“

Myslím si, že práve prežívanie Kristovho kňazstva, prežívanie krásy a veľkosti Kristovho kňazstva je jedným z najdôležitejších nie odkazov, ale najdôležitejšou výzvou pre vás, chlapci, mladí muži, a to nielen na území Košickej diecézy, ale je to výzva pre celú Európu. Jeho slová patria vám: „Vy mladí potrebujete ideály. Kristus vám ich dáva, nasledujte ich! Je to ťažké? Ale On je s vami a bude vo vás pôsobiť a bude vašou silou pre vás, pre blížnych.“

Na sviatok svätého Dominika sa ma jeden muž strednej generácie opýtal, čo dnes Cirkev potrebuje. Bez rozmýšľania som odpovedal – chýba viera. K tomu nám napovedá sám otec kardinál: „Pestujte túto vieru tak, aby nielen Košice, Košická diecéza, aby celé naše Slovensko znovu ožilo v krstnom kúpeli, aby sa obnovilo v Kristovi, v línii našej cyrilometodskej tradície.“

Otec arcibiskup Alojz Tkáč vyhovel prosbe zosnulého otca kardinála, aby mohol byť pochovaný v košickej katedrále. Splnil túto prosbu a všetko nechal pripraviť pre prípad smrti. Dnes je deň, keď sa tohto úkonu ujímame. Identita človeka, a teda aj kardinála Jozefa Tomka, nám ukazuje nie plynúcu, neukotvenú existenciu človeka, ale vedomie totožnosti vyrastajúcej z rodinného krbu, z rodnej dediny, z rodného kraja a vlasti.

3fotky v galériiNa snímke zľava kardinál Jozef Tomko a Svätý Otec František sa zdravia počas stretnutia s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach 14. septembra 2021.Zdroj: TASR

Príslušnosť k miestnej cirkvi je určujúcim faktorom pre každého katolíckeho kresťana, ale najmä pre kňaza. Citujem z homílie otca kardinála počas Missa Chrismatis na Zelený štvrtok 23. marca 1989 tu v košickej katedrále:

„A ja vás môžem uistiť, že aj ja som takto túžil, preveľmi túžil sláviť raz eucharistickú obetu s vami v tomto historickom Dóme, poslednej katedrále Západu, ktorá aj pre mňa je ako rodná mať. V košickom Dóme, uprostred veriacich tejto diecézy, ku ktorej ma viaže nielen pôvod, ale aj láska. …

Košická cirkev, tá partikulárna Cirkev, tá čiastka tajomného tela Kristovho, ktorá žije na území Košického biskupstva a tak veru aj tam nájdete tri ľalie, znak Košickej diecézy.“ Z týchto ľalií vyrástla aj ľalia blahoslavenej Anny Kolesárovej. Dovoľte mi, aby som sa na záver poďakoval ako nástupcovi kardinála Jozefa Berana, ktorý svojho času s otcom kardinálom Jozefom Tomkom zdieľal rímsky exil, ako nástupcovi kardinála Františka Tomáška, ktorý, ako zaznamenávajú kroniky spravodajských služieb, sa mnohokrát radil s kardinálom Tomkom o postupe, ako ďalej pracovať pre slobodu Cirkvi a našich národov. Sám by som chcel poďakovať za všetky stretnutia, za jeho otcovské, ale veľmi hlboké rady a ponaučenia, a dovolím si povedať, za jeho priateľstvo.

Medzi nami bola nielen nerovnosť veku, ale aj skúseností, a preto môžem povedať, že žiak zostane svojmu učiteľovi vždy vďačný. Otec kardinál Jozef, Pán Boh zaplať za všetko, čo si vykonal pre Kristovu cirkev, pre naše cyrilometodské zeme. Právom nesieš spolu so sv. Jánom Pavlom II. podiel na návrate slobody, za ktorú vďačíme všemohúcemu a milosrdnému Bohu, príhovoru Matky nášho Pána Ježiša Krista Sedembolestnej a našim svätým ochrancom, svätým Cyrilovi a Metodovi.

Pán Boh zaplať!

 

Medzi tými čo sa boli pokloniť pamiatke Jeho Eminencie Otca Kardinála Jozefa Tomka a zapísali sa do kondolenčnej knihy boli aj členovia Rádu sv. Lazára Veľkopriorát Slovensko.

Slávnostná svätá omša v Oščadnici pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

15. augusta sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského
zúčastnili slávnostnej hodovej svätej omše pri príležitosti sviatku Nanebovzatej Panny Márie vo
farnosti Oščadnica. Slávnostnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Andrej Imrich, emeritný
spišskonovoveský biskup, koncelebrovali dekan JCLic. Marián Vojtek a miestny farár PeadDr. Ondrej
Rašovec.
Krásne slnečné počasie prilákalo hojnú účasť veriacich, ako domácich tak i zo širšieho okolia,
ktorí prišli ďakovať a vyprosovať od Matky Božej hojnú pomoc a ochranu ako aj orodovať
a vyprosovať skrz jej syna Ježiša Krista od Nebeského Otca hojnosť Božej milosti a darov Ducha
Svätého. Malebný kostolík zasadený do horského prostredia Kysuckých Beskýd bol postavený na
vrchole Kalvárie v rokoch 1945 – 1948 ako poďakovanie za ochranu počas druhej svetovej vojny, keď
na jej konci prechádzal obcou vojnový front a hrozilo vypálenie osád za pomoc partizánom. Na
mocný príhovor Bohorodičky však nedošlo k tomu najhoršiemu a front prešiel obcou bez ujmy na
ľudských životoch. Túto skutočnosť pripomenul aj otec biskup Imrich vo svojej homílii ako aj slová
svätého Otca Františka o úcte k našim predkom, seniorom, ktorí nám zanechali krásne diela
vytvorené svojim umom a prácou svojich rúk a stále sú užitoční pre našu spoločnosť. Spoločne teda
prosme a vzývajme: „ Nanebovzatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame a nech
dedičstvo otcov nám zachová Pán.“
Atavis et Armis

Púť k svätej Filoméne v Spišskom Podhradí.

Dňa 11.8. sa zástupcovia Vojenského a špitálneho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského na pozvanie Vsdp. doc. Hedr. Ľuboslava Hromjáka PhD. zúčastnili  10. jubilejnej  púte k svätej Filoméne , ktorá sa v 32. týždni roka konala v Spišskom Podhradí .

https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/svata-filomena-dala-o-sebe-vediet-po-1500-rokoch.xhtml

Belgický kňaz Damián de Veuster  sa v roku 1873 dobrovoľne prihlásil na misijnú službu na ostrov smrti  Molokai , na ktorý boli doslovne vyhnaní malomocní – chorí na lepru dnes nazývanú aj Hansenova choroba . V  tom čase  tento  rehoľník založil na havajskom ostrove Molokai kostol zasvätený svätej Filoméne a všemožne sa staral o ľudí tam žijúcich a postihnutých touto chorobou. Pápež Ján Pavol II. ho 4. júna 1995 za blahoslaveného . Za svätého ho vyhlásil pápež Benedikt  XVI. dňa 11.októbra 2009.

Rímsko katolícka cirkev , Farnosť Spišské Podhradie , živý prenos

Živý prenos

 

 

Svoju šľachetnú dušu odovzdal Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko.

cit: “ S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko. Pozývame všetkých, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Ďalšie informácie o pohrebných obradoch v Ríme a o pohrebných obradoch v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytneme v najbližšom čase.“ 

cit: “ „Kardinál Tomko, ktorý dnes zomrel v Ríme, slúžil celému svetu. Poďakujme sa v modlitbe za jeho horlivosť, ktorá ho v ňom sprevádzala,“ uviedol v prvej reakcii na úmrtie slovenského kardinála Jozefa Tomka predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. “

 

Pomoc útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Veľkopriorát Slovensko mal to potešenie pomôcť Útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom niekoľkými balíkmi najmä oblečenia pre obyvateľov tohto  zariadenia poskytujúceho potrebnú  duchovnú a  sociálnu komplexnú pomoc ľuďom , ktorí sa dostali do situácie , že pomoc potrebujú.  Na záberoch je vdp. otec Vladimír Maslák  spravujúci zariadenie Dobrý pastier a Milan Ćavajda OLJ.

 

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Ján Graubner.

Mons. Jan Graubner

Arcibiskupom Prahy sa stal J.Ex. Mons. Jan Graubner

Pápež František prijal zrieknutie sa pastoračnej správy metropolitnej arcidiecézy Praha, ktoré mu predložil kardinál J.Ex.  Dominik Duka OP. Za pražského arcibiskupa menoval J.Ex. Mons. Jana Graubnera, premiestňujúc ho z metropolitného sídla Olomouc. V piatok 13. mája menovanie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Jeho Excelencia  73-ročný Mons. Jan Graubner, ktorý je momentálne aj predsedom Českej biskupskej konferencie, pochádza z Brna. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1973.  V roku 1990 bol vysvätený za titulárneho biskupa Tagarie a pomocného biskupa Olomouca. O dva roky neskôr sa stal arcibiskupom metropolitom Olomouca.

J.Ex. Mons. Jan Graubner je predsedom Českej biskupskej konferencie od roku 2020. Na čele biskupského zboru bol rovnako v období 2000-2010. Od roku 1991 je predsedom Českej katolíckej charity. V rámci Konferencie biskupov Českej republiky bol v minulosti predsedom komisie pre charitu a delegátom pre misie.

List otca arcibiskupa  primasa českého J.Ex. Mons. Jána Graubnera .

Mons. Jan Graubner

 

Mariánska hora v Levoči – otváracia sv. omša 2.7.2022

V 26. týždni roku 2022 sa opäť uskutočnila púť na Mariánskej  hore. Medzi pútnikmi mal svoje zastúpenie aj Veľkopriorát Vojenského špitálskeho Rádu sv. Lazara Jeruzalemského.

Dar cirkevnému priorovi Mons. JE. kardinálovi Pennisi

u 27, 2022

IL GRAN BALIATO DI SICILIA HA DONATO L’ANELLO PASTORALE CON LO STEMMA DI GRAN PRIORE ECCLESIASTICO DELL’ORDINE A MONS. PENNISI

Il Gran Baliato di Sicilia ha fatto realizzare e donato a Mons. Michele Pennisi, in occasione della fine del suo mandato come Arcivescovo di Monreale, l’anello pastorale con lo stemma di Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, fatto realizzare dalla ditta ASCIONE di Torre del Greco, la quale dal 1855 è specializzata nella lavorazione del corallo e dei cammei.

Alla consegna dell’anello, oltre all’attuale reggente del Gran Baliato, il Cancelliere Paolo Tronca, hanno presenziato il Gran Balì Emerito ed alcuni alti ufficiali del Consiglio di Governo, oltre al nuovo arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi, il quale ha benedetto l’anello pastorale prima della sua consegna a Mons. Pennisi.


THE GRAND BAILIWICK OF SICILY DONATED THE PASTORAL RING WITH THE COAT OF ARMS OF THE ORDER’S ECCLESIASTICAL GRAND PRIOR TO MONS. PENNISI

On the occasion of the end of his term of office as Archbishop of Monreale, the Grand Bailiff of Sicily had the pastoral ring with the coat of arms of the Grand Ecclesiastical Prior of the Order of St. Lazarus of Jerusalem made and donated to Monsignor Michele Pennisi, made by the company ASCIONE of Torre del Greco, which has specialised in working coral and cameos since 1855.

Present at the delivery of the ring, in addition to the current regent of the Grand Bailiwick, Chancellor Paolo Tronca, were the Grand Bailiff Emeritus and some high officials of the Government Council, as well as the new Archbishop of Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, who blessed the pastoral ring before its delivery to Monsignor Pennisi.

Historický prehľad od kancelárie Veľkého Špitálnika

The Hospitaller Function of the Order of St Lazarus_corrected

International Hospitaller Report 2021.

2021 International Hospitaller Report

Nová investitúra vo Veľkom Bailiwicku na Sicílii.

NUOVE INVESTITURE NEL GRAN BALIATO DI SICILIA

Si è svolta il 12 giugno 2022, nella splendida cornice della basilica abbaziale di San Martino delle Scale, nei pressi di Monreale, la solenne cerimonia di investitura dei nuovi membri del Gran Baliato di Sicilia, preceduta, come di consueto, dalla veglia di preghiera della sera prima.

Il solenne rito liturgico, accompagnato tradizionalmente dai canti del coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento, è stato presieduto dal Gran Priore Spirituale dell’Ordine di San Lazzaro Mons. Michele Pennisi, GCLJ, Arcivescovo Emerito ed Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Monreale, mentre le investiture sono state officiate dal Segretario Generale del Gran Baliato Antonino Longo, KCLJ,

essendo in atto vacante la carica di Gran Balì.

Hanno ricevuto l’investitura Sua Grazia Kevin Francis DONLON, ECLJ, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Zanzibar della Comunione Anglicana, Sua Grazia Ottar Svein Mikael MYRSET, ECLJ, Vescovo Ordinario della Diocesi Scandinava della Nordic Catholic Church, il Molto Reverendo Dom Vittorio Giovanni RIZZONE, ECLJ, Abate Mitrato di San Martino delle Scale, il Molto Reverendo Don Alessandro DI STEFANO, ChLJ, Decano della Basilica Collegiata di San Sebastiano in Acireale, il Dr. Serafino DI PERI, Dirigente Pubblico a riposo, OLJ, il Dr. Raffaele POMO, OLJ, Dirigente Medico Unità operativa complessa Pediatria e Neonatologia, il Dr. Calogero GUAGLIANO, OLJ, Dirigente regionale.


NEW INVESTITURES IN THE GRAND BAILIWICK OF SICILY

On 12 June 2022, in the splendid setting of the abbey basilica of San Martino delle Scale, near Monreale, the solemn investiture ceremony of the new members of the Grand Bailiwick of Sicily took place, preceded, as usual, by the prayer vigil the evening before.

The solemn liturgical rite, traditionally accompanied by the songs of the choir of the Santa Cecilia Philharmonic Association of Agrigento, was presided over by the Grand Spiritual Prior of the Order of St. Lazarus, Monsignor Michele Pennisi, GCLJ, Archbishop Emeritus and Apostolic Administrator of the Archdiocese of Monreale, while the investiture was officiated by the Secretary General of the Grand Bailiwick, Antonino Longo, KCLJ, the office of Grand Bailiff being vacant.

The investiture was received by His Grace Kevin Francis DONLON, ECLJ, Auxiliary Bishop of the Diocese of Zanzibar of the Anglican Communion, His Grace Ottar Svein Mikael MYRSET, ECLJ, Ordinary Bishop of the Scandinavian Diocese of the Nordic Catholic Church, the Very Reverend Dom Vittorio Giovanni RIZZONE, ECLJ, Abbot Mitred of San Martino delle Scale, the Very Reverend Don Alessandro DI STEFANO, ChLJ, Dean of the Basilica Collegiata di San Sebastiano in Acireale,Dr. Serafino DI PERI, Retired Public Executive, OLJ, Dr. Raffaele POMO, OLJ, Medical Executive, Complex Operative Unit Paediatrics and Neonatology, Dr. Calogero GUAGLIANO, OLJ, Regional Executive.

Pôstne Posolstvo

Pôstne Posolstvo

We respectfully invite you The Solemn Investiture & Gala Dinner of the Grand Priory of the Hungary

Investiture – 2018.Hungary

Einladung zur St. Georg-Feier

EinladungFestakt21042018

Pozvánka do Brandýsa

Audience pozvanka CZ 2018

Nový rok 2018, nový reštart

Milí priatelia,

nový rok 2018, nový reštart… 😊

takže všetkým ešte raz pokoj a radosť, zdravie a zmysluplnosť!

A prijmite pár slov na ďalší týždeň!

Atavis et armis!

Róbert Jáger SChLJ

zachejova-nedela-2018

Grand Bailiwick of Germany’s Lazarus Days in Düsseldorf from 23 to 25 February 2018

To our Members of the Grand Magistral Council and Heads of Jurisdictions,

Your Excellencies, Confreres and Consoeurs,

I am very pleased to send you the Grand Bailiwick of Germany’s invitation to attend their Lazarus Days Celebration from 23rd to 25th February 2018 in Düsseldorf, Germany.  Details of the meeting and events are available in the attached document.  Please share this information with all of your members.

Members of the Grand Bailiwick of Germany look forward to welcoming you in Düsseldorf in February.

Confraternally yours,

Marny Gilluly

Vice Grand Chancellor (Administration)

Invitation-Springmeeting

Christmas message from our Ecclesiastical Grand Prior

2017 Christmas message from the Eccl. Grand Prior

A Christmas Message from the Order’s Spiritual Protector

To the Grand Magistral Council, Heads of Jurisdictions and Members of our Order,

Your Excellencies, Confreres and Consoeurs,

The Christmas message from our Spiritual Protector, H.B. Youssef Absi, is enclosed below.

With best wishes for a beautiful Christmas,

Marny Gilluly, GCLJ, Vice Grand Chancellor (Administration)

Christmas unveils God’s hand at work for salvation of humanity. His Hand is revealed especially during times of darkness and hardship.

This Nativity celebrates God’s dwelling among us. Emmanuel takes our vulnerable humanity then he elevates and sanctifies it, placing it at His right hand.

Lord, grant peace to our suffering Levant!

عيد الميلاد الإلهيّ يكشف لنا يد الله التي تعمل لخلاص البشريّة والتي تَظهر بشكلٍ خاصّ في أظلم الأوقات وأصعبها. هذا العيد هو حضور الله معنا. عمّانوئيل يأخذ إنسانيّتنا بآلامها وبمحدوديّتها ويرفعها ويقدّسها ويُجلِسها عن يمينه. أعطنا أيّها الربّ السلام في شرقنا المعذّب فقد أعطيتنا كلّ شيء. إنّك الآب الحقّ.

 

La Nativité du Christ dévoile la main de Dieu en action pour le Salut de l’humanité. Cette main se manifeste surtout dans les moments les plus difficiles de notre histoire.

En cette Fête de l’Incarnation, l’Emmanuel épouse notre humanité vulnérable, l’élève, la sanctifie et la fait siéger à Sa droite.

Seigneur, accorde la paix à notre Levant martyrisé !

 

 

+ Youssef

Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient

Des Grecs Melkites Catholiques

 

يوسف

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

للروم الملكيّين الكاثوليك

المسيح ولد فمجّدوه

Christ is Born, glorify him!

Le Christ est Né, Glorifiez-le23

Christmas letter from our Interim Grand Master

IGM_Christmas_letter_2017-1

Lazariánsky Reunion 3/2017

Lazariánsky reunion 3/2017

Gala Dinner of the Grand Priory of the Maltese Islands

The Military and Hospitaller Order of St Lazarus of Jerusalem
Interim Grand Master: H.E. Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg
GRAND PRIORY OF THE MALTESE ISLANDS
Incorporating the Commandery of Gozo
Grand Prior: H.E. Professor the Chevalier Charles Savona-Ventura MD, DScMed, GCLJ, CMLJ, SCrLJ, PSLJ

25th October 2017

The Solemn Investiture & Gala Dinner of the Grand Priory of the Maltese Islands is being held on Saturday 17th March 2018 at the Hotel Calypso, Gozo.

Overseas participants wishing to join the Maltese jurisdiction and attend the functions may contact the Chancellor to indicate their interest by email at mciavola42@gmail.com. The event will start with a Mass celebration at the Parish Church of the Assumption of Mary at Zebbug in Gozo. This was originally built as a chapel in 1644 and replaced by a church built in the early 18th century with its inner beautiful decorations of travertine calcite. The Investiture ceremony and Gala Dinner will then be held at the Hotel Calypso http://www.hotelcalypsogozo.com in the sister island of Gozo. A stone’s throw away from the bright, blue Mediterranean Sea, Hotel Calypso is perfectly-positioned on the north shore of the Island in the fishing harbour of Marsalforn and blends effortlessly within this picturesque seaside resort. Further details will be provided closer to the event.

Prečítajte si článok o histórii rádu

HISTÓRIA

Spúšťame novú web stránku

Bližšie informácie už onedlho

Nájdete nás na: