Advetné posolstvo J.E. Mons. Mgr. Michele Pennisi, Emeritného arcibiskupa z Monreale, Cirkevný Veľkoprior , Vianoce 2022.

Originál :

EGP Advent 2022 EN final

Slovenský preklad:

Drahí bratia a sestry,
dejiny spásy, ku ktorým sa liturgia začína vracať prvou adventnou nedeľou, sú v podstate históriou
Božej iniciatívy, spomienkou na toľké príchody k človeku, ktorý spolu tvoria veľký advent, ktorý sa
rozprestiera od stvorenia až po jeho posledný príchod. Naša história a život každého z nás nečaká na
neistú budúcnosť, ktorá nás napĺňa úzkosťou, ale čaká na Príchod Krista, ktorý plní prorocké
prisľúbenia a napĺňa nás nádejou.
Napriek všetkým dramatickým situáciám prítomným v našom svete (rôzne vojny, násilie postihujúce
maloletých a ženy, nespravodlivosti a nezákonnosti, choroby a znečistenie prírody a ľudského
prostredia), kresťanská nádej nás uisťuje, že nejde o nezvratnú situáciu bez návratu, za predpokladu,
že budeme počúvať Slovo Božie a budeme sa pripravovať na neustále obrátenie.
Boh, práve preto, že je Ten, ktorý je vždy ten istý vo svojom kráľovstve nekonečného svetla, je tiež
Ten, ktorý prichádza, aby osvietil našu temnotu. Nielen dnes, ale vždy. Máme nielen očakávania, ale
aj spomienku na toho, kto už vstúpil do tajomstva Vianoc, na ktoré sa pripravujeme, na slávenie a
istotu prítomnosti Krista, ktorý kráča s nami a je na našej strane.
Nekonečná mesiášska éra spravodlivosti a pokoja, vyvolaná prorokmi, sa nezrodí až tak
z masívnych vojenských operácií a dobre organizovaných diplomatických dohôd, ale z
uctievania jediného Boha zo strany mužov a žien, ktorí sa rozhodnú kráčať vo svetle Slova
nášho Pána, uznávajúc ho ako jediného Otca a tak zakladať pravé univerzálne bratstvo. Naša
existencia má zmysel v tomto očakávaní Pánovho príchodu, ku ktorému sme povolaní byť
pripravený.
Kristov príchod je vždy bezprostredný príchod, ktorý si vyžaduje našu nepretržitú a radostnú bdelosť.
Keď príde Pán, sme povolaní vyjsť mu v ústrety. Boh prichádza k mužom a ženám, ktorí sa k nemu
vydali na cestu, tí, ktorí sú pripravení ho prijať. Naše stretnutie s Pánom nie je cestou vinníkov k
sudcovi, ktorý odsudzuje, ale cesta idúcich panien so zapálenými lampami smerom k Ženíchovi, ktorý
prichádza. Preto už nie je čas na spanie, ale čas pozorovať, rozpoznať znamenia prítomnosti Ježiša,
Krista, v našom živote.
Nemôžeme žiť zvyčajný život – jesť, piť, ženiť či vydávať sa – takto Pán nikdy nebude môcť prísť.
Príchod Pána dáva jedeniu a pitiu nový význam, čo treba robiť na chválu Boha a podeliť sa s tými,
ktorým chýba jedlo alebo oblečenie; nový význam manželstva, ktorý sa stáva znamením, ktoré
odkazuje na Kristovu lásku k Cirkvi, jeho Neveste; a koncepcia života ako cesta ku „Kristovi, ktorý
prichádza“, od ktorého získavame nový život, ako cesta k svätosti, ako neustálej bdelosti ako túžby
páčiť sa jedine Bohu. Aby sa človek nestratil alebo dezorientoval, je potrebné hľadať cesty Pánove a
nechať sa viesť jeho svetlom s vôľou stretnúť sa konaním dobrých skutkov s Pánom, ktorý prichádza.
Pozvanie svätého Pavla obliecť si brnenie svetla je pozvanie obliecť si Krista, aby sme mohli kráčať
v novosti života. Zbrane veriaceho, ktoré uviedol Pavol, sú:
– štít viery,
– prilba nádeje,
– pancier lásky a spravodlivosti,
– pás pravdy,
– topánky horlivosti,
– meč Slova Božieho.
Tvárou v tvár istote, že musíme predstúpiť pred Pána, ktorý nás bude súdiť v láske, nemôžeme
žiť šialený a banálny život pozostávajúci z rozptýlení a únikov, ktoré nás odcudzujú. Sme povolaní
prekonať vlažnosť, kompromis a nerozhodnosť. Sme povolaní šíriť univerzálne bratstvo, byť blízko
našim bratom a sestrám, ktorí potrebujú jedlo, oblečenie a starostlivosť a opustiť túto našu matku
Zem lepšie, ako sme ju našli.
Nech nám k tomu pomáha Pán, ktorý dnes prichádza, a Syn človeka, ktorý sa vráti na konci časov
a nech nám dá silu, aby sme boli bdelí v čakaní a vytrvalí v modlitbe, aktívni v láske, pripravení každý
deň obrátiť sa a byť svedkom toho, ktorý nás vykúpil.
Toto je dobrá správa o Božej láske pre všetkých.

+ Mgr. Michele Pennisi, Emeritný arcibiskup z Monreale, Cirkevný veľkoprior

Nájdete nás na: