Silvestrovské posolstvo

MESSAGGIO DI CAPODANNO 2021 DEL GRAN BALÌ DI SICILIA DELL’ORDINE MILITARE E OSPEDALIERO

DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

(Giove folgora i Giganti ribelli, Pietro Bonaccorsi detto Perin del Vaga, XVI secolo, Villa del principe Doria a Fassolo)

Carissimi Confratelli e Consorelle,

si chiude un anno che difficilmente avremmo creduto di potere vivere, nel quale dolore e speranza si sono alternati in uno con un profondo senso di sconforto e di rinnovata solidarietà, un triste momento che per tutti rimarrà indelebilmente scolpito nella mente con il nome di COVID 19; contemporaneamente se ne apre uno gravido di speranze e qualche certezza.

Eppure, non è la prima volta che l’umanità si ritrova a dovere affrontare momenti simili (l’ultima era stata esattamente cento anni fa), nei quali l’infinitamente piccolo aveva ricordato, a coloro i quali spesso tentano di ergersi a dio in terra – come i giganti ribelli del mito che osarono scalare l’Olimpo e sfidare Giove –, che l’Universo non gli appartiene e che anche loro possono essere distrutti in un batter d’ali e spazzati via con un soffio di vento.

Ma l’uomo, come sovente nella sua storia, è portato a rimuovere tutto ciò che gli ricorda la sua piccolezza e, quando la ragione si addormenta, si inebria del suo io e persegue disegni di effimera gloria, ergendosi a signore della vita e della morte, fino a quando quest’ultima non gli ricorda che anche lui è mortale.

Così, in un anno che ha visto un’umanità in ginocchio ed impotente, terrorizzata per il suo incerto destino, non si sono fermati né guerre, né attentati, né stragi, né violenze di ogni tipo capaci di offendere la sacralità della vita sin dal suo primo nascere e persino il boia, in varie parti della terra, ha continuato ad adoperarsi per riaffermare, insensatamente, che l’uomo è signore di se stesso, signore della vita e della morte, signore del mondo.

L’augurio che mi sento di rivolgere a tutti è, pertanto, che l’esperienza che abbiamo vissuto ed in fondo alla quale cominciamo ad intravedere la luce della rinascita, ci aiuti ad essere diversi, a sentirci veramente membri di un’unica famiglia e figli di un solo Padre, a riconoscere la nostra pochezza di fronte al creato ed a dare un senso alla nostra vita che non sia solo il perseguimento di successo, denaro, ricchezze, passioni e potere, ricordando a noi stessi, ogni giorno, che “il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qualcosa per cui vivere” (Fëdor Dostoevskij), che per noi cristiani è il sentirsi parte ed assecondare il grande disegno di Dio per l’umanità.

Dio ci benedica e Buon 2021 a tutti!

Pino Zingale, GCLJ-J

Gran Balì di Sicilia dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme

Priore del Capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro in Monreale

Voľný preklad do slovenského jazyka

NOVOROČNÉ POSOSTVO 2021 GRAN BAILI SICÍLIE VOJENSKÉHO A ŠPITÁLSKEHO RÁDU SVÄTÉHO LAZARA JERUZALEMSKÉHO

(Jupiter burcuje povstaleckých obrov, Pietro Bonaccorsi známy ako Perin del Vaga, 16. storočie, Villa del Principe Doria vo Fassole)

Drahí bratia a sestry,

končí rok, v ktorý by sme len ťažko verili, že dokážeme žiť, v ktorom sa bolesť a nádej striedali v jednom s hlbokým pocitom zúfalstva a obnovenej solidarity, smutný okamih, ktorý zostane v mysli nezmazateľne vrytý menom COVID 19 ; zároveň sa človek otvára plný nádeje a určitej istoty.

Nie je to však prvýkrát, čo ľudstvo musí čeliť podobným momentom (posledný bol presne pred sto rokmi), v ktorých nekonečne malí pripomínali tých, ktorí sa často snažia vstať k Bohu v r. zem – ako povstaleckí obri mýtov, ktorí sa odvážili vystúpiť na Olymp a vyzvať Jupitera -, že Vesmír im nepatrí a že aj ony môžu byť v mihnutiach krídel zničené a odfúknuté dychom vetra.

Ale človek je tak často vo svojej histórii vedený k odstráneniu všetkého, čo mu pripomína jeho maličkosť, a keď rozum zaspí, omámi sa svojím egom a sleduje plány pominuteľnej slávy, stúpajúcej k pánovi života a smrť, až kým mu druhá nepripomenie, že aj on je smrteľný.

Takže za rok, ktorý videl ľudstvo na kolenách a bezmocné, vystrašené jeho neistým osudom, sa nezastavili ani vojny, ani útoky, ani masakry, ani násilie akéhokoľvek druhu, schopné uraziť posvätnosť života. jeho prvé narodenie a dokonca aj kat na rôznych miestach zeme sa naďalej nezmyselne znovu utvrdzovali v tom, že človek je pánom seba, pánom života a smrti, pánom sveta.

Prianie, ktoré, podľa môjho názoru, môžem adresovať každému, je preto, aby skúsenosť, ktorú sme prežili, a na konci ktorej začali vidieť svetlo znovuzrodenia, pomohla nám odlíšiť sa, cítiť sa skutočne členmi jednej rodiny a deti jediného Otca, uvedomiť si našu maličkosť tvárou v tvár stvoreniu a dať nášmu životu zmysel, ktorý nie je len snahou o úspech, peniaze, bohatstvo, vášne a moc, pripomínajúc si každý deň, že “ tajomstvom ľudskej existencie nie je žiť, aby sme žili, ale aby sme mali pre čo žiť “(Fjodor Dostojevskij), čo pre nás kresťanov je cítiť sa súčasťou a podporovať Boží veľký plán pre ľudstvo.

Boh nám žehnaj a všetkým šťastný rok 2021!

Pino Zingale, GCLJ-J

Veľký Bali na Sicílii vojenského a špitálskeho rádu San Lazzaro di Gerusalemme

Pred kapitolou rytierov v San Lazzaro v Monreale

Nájdete nás na: